Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Specificatie Vaste Passiva

SPECIFICATIE PASSIVA

Vaste passiva

31-12-2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2019

- Algemene reserve*

20.777.557

1.761.114

5.044.143

17.049.648

- Bestemmingsreserves*

9.387.154

461.472

1.653.751

8.194.874

Eigen vermogen

30.164.711

2.222.585

6.697.894

25.244.523

Rekeningsaldo

-444.880

358.948

Voorzieningen*

3.320.597

1.158.375

1.104.384

3.374.588

Obligatieleningen

0

0

0

0

Onderhandse leningen:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

28.800.000

6.150.000

22.650.000

- Binnenlandse bedrijven

0

0

- Overige binnenlandse sectoren

0

0

- Overige buitenlandse sectoren

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

5.955

480

20

6.415

Vaste schulden (rtl>1jr) **

28.805.955

480

6.150.020

22.656.415

Totaal vaste passiva

61.846.383

3.381.441

13.952.298

51.634.475

* Voor een overzicht van de specificatie van de vermeerderingen/verminderingen wordt verwezen naar "Overzicht reserves en voorzieningen".

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan een jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

** De met de vaste schulden samenhangende rentelasten bedragen in 2019 € 432.663.