Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Passiva

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste Passiva

Eigen vermogen

25.603.470

29.719.831

- algemene reserve

17.049.648

20.777.557

- bestemmingsreserves

8.194.874

9.387.154

- gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht baten en lasten

358.948

-444.880

Voorzieningen

3.374.589

3.320.597

1. voorzieningen voor verplichtingen en risico's

0

27.427

2. voorzieningen ter egalisering van kosten

268.494

268.299

3. voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden

3.106.095

3.024.870

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

22.656.415

28.805.955

- onderhandse leningen binnenlandse banken / financiële instellingen

22.650.000

28.800.000

- door derden belegde gelden en waarborgsommen

6.415

5.955

Totaal Vaste passiva

51.634.474

61.846.383

Vlottende Passiva

Kasgeldlening BNG

7.000.000

0

- kasgeldlening BNG

7.000.000

0

Banksaldo

428.960

0

- banksaldo

428.960

0

Overige schulden

3.652.062

7.041.516

- overige schulden

3.652.062

7.041.516

- rekening courantsaldi niet financiële instellingen

0

0

Overlopende passiva

2.711.044

3.686.225

- overlopende passiva

2.711.044

3.686.225

Vlottende Passiva

13.792.066

10.727.741

Totaal Passiva

65.426.540

72.574.124