Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Overzicht reserves / voorzieningen

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Nr.

OMSCHRIJVING

Saldo 01-01-2019

Saldo rekening 2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo 31-12-2019

I: Algemene reserves:

1

Algemene bufferreserve

1.544.580

162

1.544.742

2

Flexibele algemene reserve

14.365.955

-444.880

837.141

-5.044.143

9.714.073

3

Reserve afbouw schulden

4.867.023

923.811

5.790.834

20.777.557

-444.880

1.761.114

-5.044.143

17.049.648

II. Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

4.100.505

-74.503

4.026.002

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

501.288

-25.359

475.929

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

2.107.259

-48.094

2.059.164

6.709.052

0

0

-147.956

6.561.096

III. Egalisatiereserves

7

Reserve afkoop onderhoud graven

0

52.345

-52.345

0

8

Egalisatiereserve monumenten

63.949

9.127

-25.000

48.076

9

Egalisatiereserve sociaal domein

1.438.877

-1.332.407

106.470

1.502.826

0

61.472

-1.409.752

154.546

IV. Bestemmingsreserves: overige

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

962.605

400.000

-61.710

1.300.895

11

Reserve energiebesparing

14.169

14.169

12

Reserve bosbeheerplan

34.334

-34.334

0

13

Gemeentelijk bomenfonds

23.189

23.189

14

Reserve explosievenopruiming

140.981

140.981

1.175.277

0

400.000

-96.044

1.479.233

*

V. Voorzieningen (passiva)

2

15

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

115.729

413.073

-449.979

78.823

2

16

Onderhoud bruggen/steigers

90.810

58.187

-49.939

99.058

3

17

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

0

0

1

18

Wachtgeldverplichting oud-wethouders

27.427

-27.427

0

2

19

Rationeel wegbeheer

61.761

605.892

-577.039

90.613

1

20

Risico's grondexploitatie

0

0

3

21

Egalisatievoorziening rioleringen

3.024.870

81.224

3.106.095

3.320.597

0

1.158.376

-1.104.384

3.374.589

Totaal-generaal

33.485.308

-444.880

3.380.961

-7.802.278

28.619.111

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

Toelichting verloop reserves en voorzieningen

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2019

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2019

1. Algemene bufferreserve

1.544.580

162

0

0

1.544.742

2. Flexibele algemene reserve

14.365.955

837.141

0

-5.489.023

9.714.073

3. Reserve afbouw schulden

4.867.023

923.811

0

0

5.790.834

totaal

20.777.557

1.761.114

0

-5.489.023

17.049.648

1. Algemene bufferreserve

1.544.580

162

0

0

1.544.742

Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/verhoging bufferreserve vanuit flexibele algemene reserve

162

2. Flexibele algemene reserve

14.365.955

837.141

0

-5.489.023

9.714.073

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/egalisatiereserve sociaal domein

837.141

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2018 (saldo 2018)

444.880

vaststelling jaarrekening 2018/verhoging bufferreserve

162

vaststelling jaarrekening 2018/egalisatiereserve monumenten

9.127

vaststelling jaarrekening 2018/vereveningsfonds sociale woningbouw

400.000

vaststelling jaarrekening 2018/aanvulling overheveling 2018 naar 2019

48.334

budgetoverheveling 2018 naar 2019

282.878

transitie outsourcing van het ICT beheer

126.117

het voeren van een kerntakendiscussie 2019/2020

45.000

afboeken investeringen met maatschappelijk nut van voor 2017

4.132.525

totaal

5.489.023

3. Reserve afbouw schulden

4.867.023

923.811

0

0

5.790.834

Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen:

netto verkoopopbrengst stukjes grond 2019

53.992

netto verkoopopbrengst panden Ter Hoffsteedeweg 1 en Kerklaan 8

869.819

totaal

923.811

4. Rioolvernieuwingen

4.100.505

0

-74.503

0

4.026.002

5. Riolering buitengebied

501.288

0

-25.359

0

475.929

6. Bergingscapaciteit riolering

2.107.259

0

-48.094

0

2.059.164

totaal

6.709.052

0

-147.956

0

6.561.096

4. Rioolvernieuwingen

4.100.505

0

-74.503

0

4.026.002

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen

74.503

5. Riolering buitengebied

501.288

0

-25.359

0

475.929

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied

25.359

6. Bergingscapaciteit riolering

2.107.259

0

-48.094

0

2.059.164

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering

48.094

7. Afkoop onderhoud graven

0

52.345

0

-52.345

0

8. Egalisatieres monumenten

63.949

9.127

0

-25.000

48.076

9. Sociaal Domein

1.438.877

0

0

-1.332.407

106.470

totaal

1.502.826

61.472

0

-1.409.752

154.546

7. Afkoop onderhoud graven

0

52.345

0

-52.345

0

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend.

Overige toevoegingen:

ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven

52.345

Overige onttrekkingen:

maximale bijdrage in het nadelig saldo 2019 van de begraafplaats

52.345

8. Egalisatieres monumenten

63.949

9.127

0

-25.000

48.076

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/onderschrijding budget monumenten

9.127

Overige onttrekkingen:

onderzoeken van bouwkunst uit periode 1940-1965

25.000

9. Sociaal Domein

1.438.877

0

0

-1.332.407

106.470

Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar.

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2018/saldo tekort 2018 Sociaal domein ten gunste van de flexibele algemene reserve

837.141

uitvoering jaarschijf 2019 Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

110.000

extra uitgaven specialistische jeugdhulp

385.266

totaal

1.332.407

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

962.605

400.000

0

-61.710

1.300.895

11. Energiebesparing

14.169

0

0

0

14.169

12. Bosbeheerplan

34.334

0

0

-34.334

0

13. Gemeentelijk bomenfonds

23.189

0

0

0

23.189

14. Explosievenopruiming

140.981

0

0

0

140.981

totaal

1.175.277

400.000

0

-96.044

1.479.233

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

962.605

400.000

0

-61.710

1.300.895

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2018/correctie startersleningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

400.000

Overige onttrekkingen:

subsidie aan Brederode Wonen voor levensloopbestendig ontwikkelen van 21 sociale huurwoningen

61.710

11. Energiebesparing

14.169

0

0

0

14.169

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

12. Bosbeheerplan

34.334

0

0

-34.334

0

Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008).

Overige onttrekkingen:

laatste deel van herstellen van bosparken, reserve wordt opgeheven

34.334

13. Gemeentelijk bomenfonds

23.189

0

0

0

23.189

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

14. Explosievenopruiming

140.981

0

0

0

140.981

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

15. Onderh.gebouwen (MJOP)

115.729

413.073

0

-449.979

78.823

16. Onderh.bruggen/steigers

90.810

58.187

0

-49.939

99.058

17. Egalis.voorz.afval.heffing

0

0

0

0

0

18. Wachtgeld.oud-wethouders

27.427

0

0

-27.427

0

19. Rationeel wegbeheer

61.761

605.892

0

-577.039

90.613

20. Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

21. Egalis.voorz.rioleringen

3.024.870

81.224

0

0

3.106.095

totaal

3.320.597

1.158.376

0

-1.104.384

3.374.589

15. Onderh.gebouwen (MJOP)

115.729

413.073

0

-449.979

78.823

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan

413.073

Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen:

- gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten

176.533

- publieke werken, diverse onderhoudscontracten

15.386

- woningen

46.421

- Dorpshuis Vogelenzang (optimaliseren warmte-koude opslag en realiseren jeugdhonk

52.878

- Bokkedoorns, vervangen dakcontructie kantoor

37.915

- Openluchttheater, vernieuwen kitwerk betonelementen tribune en buitenschilderwerk

33.181

- sporthal De Kooi, werkzaamheden waterinstallatie ter voorkoming van legionella en diverse onderhoudscontracten

30.268

- overige gebouwen

57.397

totaal

449.979

16. Onderh.bruggen/steigers

90.810

58.187

0

-49.939

99.058

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan

58.187

Overige aanwendingen:

vervangen brugdek en liggers verkeersbrug Kennemerpark

37.707

inspecteren van alle bruggen

5.400

voorbereiden vervangen brugdek Burg. Peereboom Vollerlaan

6.831

totaal

49.939

17. Egalis.voorz.afval.heffing

0

0

0

0

0

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

18. Wachtgeld.oud-wethouders

27.427

0

0

-27.427

0

Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouder Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken (eindigt in 2019).

Overige aanwendingen:

in 2019 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouder, oud-wethouder is met pensioen en voorziening wordt opgeheven

27.427

19. Rationeel wegbeheer

61.761

605.892

0

-577.039

90.613

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:

storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan

605.892

Overige aanwendingen:

vervangen asfaltdeklaag Kleverlaan-Busken Huetlaan

179.754

vervangen asfaltdeklaag Hoge Duin en Daalseweg

119.253

aanbrengen deklaag fietspad Bergweg Bloemendaal

34.105

vervangen asfaltdeklaag fietspad Elswoutlaan Overveen

33.593

hertegelen trottoir en parkeerstroken Dahlialaan

31.400

hertegelen trottoir en parkeerstroken Goudsbloemplein

24.821

hertegelen trottoir en inritten Zonnebloemlaan

40.007

hertegelen trottoir Verbenalaan

9.200

herstel asfalt door wortelopdruk Asterlaan en E. Casmirlaan

27.752

aanbrengen emulsie-asfaltbeton Leidsevaart

16.438

diverse onderhoud overige wegen

60.716

totaal

577.039

20. Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

21. Egalis.voorz.rioleringen

3.024.870

81.224

0

0

3.106.095

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige toevoegingen:

voordelig saldo 2019 rioolexploitatie

81.224