Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Specificatie Vlottende Passiva

VLOTTENDE PASSIVA

Kasgeldleningen

31-12-2019

31-12-2018

BNG

7.000.000

0

Totaal

7.000.000

0

BNG, hoofdrekening

428.960

0

Totaal

428.960

0

Rek-courant-verhoudingen:

2.994.085

5.215.704

Rek-courant SOZA Heemstede

0

1.669.156

Crediteuren

2.994.085

3.546.548

Overige kortlopende schulden:

657.976

1.825.812

IASZ: Verplichtingen WWB Rijk

65.051

65.051

Nog af te handelen posten SOZA

424.083

1.602.891

Overige vlottende schulden

168.842

157.870

Totaal

3.652.062

7.041.516

Vooruitontvangen bijdrage EU

0

0

Vooruitontvangen bijdrage RIJK

281.497

39.843

IASZ Heemstede nog te betalen

278.315

13.331

Vooruitontvangen subsidies

3.182

26.512

Nog te betalen bedragen RIJK

0

0

Vooruitontvangen bijdrage OverigeOverheden

748.182

1.808.362

IASZ Heemstede nog te betalen

43.545

43.545

IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv

19.406

19.406

Nog te betalen bedragen overige overheden

429.762

1.352.064

Vooruitontvangen subsidies

255.470

393.347

Overige overlopende passiva

1.681.364

1.838.020

IASZ Heemstede nog te betalen

1.044.233

1.044.233

Vooruitontvangen bedragen

54.663

38.518

Nog te betalen bedragen

582.469

755.269

Totaal

2.711.044

3.686.225