Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Financiële Vaste Activa

FINANCIELE VASTE ACTIVA

1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

31-12-2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2019

Aandelen BNG Bloemendaal

35.100

0

0

35.100

Aandelen BNG Bennebroek

15.928

0

0

15.928

Aaandelen De Meerlanden NV

281.643

0

0

281.643

Aandelen Eneco (oprichtingsaandelen EZK)

11.844

0

0

11.844

Totaal 1

344.514

0

0

344.515

2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

31-12-2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2019

Voorschot Spaarnelanden

33.678

33.678

Totaal 2

33.678

0

0

33.678

3 Leningen aan woningbouwcorporaties

31-12-2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2019

Totaal 3

0

0

0

0

4 Overige langlopende leningen u/g

31-12-2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2019

Verstrekte Startersleningen

120.263

0

30.571

89.692

Geldlening Antoniusschool (aanpassing balanspositie)

315.000

9.000

306.000

Geldlening Sparrenbosschool (aanpassing balanspositie)

191.658

3.208

188.450

Geldlening Bos en Duinschool

220.888

0

3.194

217.694

Totaal 4

341.151

506.658

45.973

801.836

5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2018

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2019

Totaal 5

0

0

0

0

Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5)

719.343

506.658

45.973

1.180.027