Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Specificatie Vaste Activa

TOELICHTING BALANS

SPECIFICATIE VASTE ACTIVA

Boekwaarde
31-12-18

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Herrubricering

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-19

Immateriële vaste activa

Totaal immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

Gronden en terreinen

682.021

682.021

Bedrijfsgebouwen

29.534.061

116.317

0

-506.658

1.168.378

27.975.342

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

689.773

0

49.349

640.424

Vervoermiddelen

395.712

88.464

90.290

393.886

Machines, apparaten en installaties

391.725

70.588

-90.300

41.587

330.426

Overige materièle vaste activa

262.752

31.228

92.767

201.213

Totaal economisch nut:

31.956.044

306.598

0

-596.958

1.442.371

30.223.313

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

21.506.447

1.105.749

576.132

22.036.064

Machines, apparaten en installaties

70.302

0

11.268

59.034

Totaal economisch nut heffing:

21.576.749

1.105.749

0

0

587.401

22.095.097

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.198.274

956.567

90.300

4.481.946

3.763.196

Machines, apparaten en installaties

8.877

0

8.877

0

Overige materièle vaste activa

0

43.964

0

43.964

Totaal maatschappelijk nut:

7.207.151

1.000.531

0

90.300

4.490.822

3.807.160

Totaal materiële vaste activa

60.739.942

2.412.878

0

-506.658

6.520.594

56.125.571

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

344.514

344.514

Overige verbonden partijen

33.678

33.678

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

0

0

Overige langlopende leningen u/g

341.150

506.658

45.973

801.835

Overige uitzettingen rentetypische looptijd van één jaar of langer:

Totaal financiële vaste activa

719.343

506.658

45.973

0

0

1.180.027

Totaal Vaste Activa

61.459.285

2.919.536

45.973

-506.658

6.520.594

57.305.598