Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Vlottende Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019

31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

4.533.512

3.580.819

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

116.370

0

SVN rekening-courant startersfonds

320.809

288.120

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

0

2.446.375

Overige kortlopende vorderingen

Private debiteuren

743.417

663.996

Debiteuren Sociale Zaken

404.731

423.305

Debiteuren gemeentelijke heffingen

964.039

641.647

Voorziening voor oninbaarheid

-251.076

-257.447

Betaalde waarborgsommen

4.770

4.770

Overige posten

249

591

Totaal overige kortlopende vorderingen

1.866.131

1.476.862

Totaal

6.836.821

7.792.176

Kas- en Banksaldi

Kas

9.568

6.026

BNG

0

380.058

Totaal

9.569

386.084

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU

0

0

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK

0

646

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN

0

0

IASZ Heemstede overlopende activa

0

2.229.685

IASZ Heemstede overige overlopende posten

696.361

0

IASZ Heemstede voorschotten

0

19.124

Nog te ontvangen posten overige overheden

4.157

125.357

OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA

0

0

IASZ Heemstede overlopende activa

0

13.767

Vooruitbetaalde bedragen

165.844

241.595

IASZ vooruitbetaalde bedragen

59.489

0

Nog te ontvangen posten

348.702

306.405

Totaal

1.274.554

2.936.580

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2019

(1)

Drempelbedrag

367,08

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

287

312

368

274

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

81

55

0

93

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

1

0

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

48.944

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

48.944

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

367,08

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

25.787

28.399

33.901

25.238

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

287

312

368

274