Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

Activa

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

0

0

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

0

0

- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

0

Materiële vaste activa

56.125.569

60.739.942

- investeringen met een economisch nut

30.223.311

31.956.043

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten
een heffing kan worden gegeven

22.095.097

21.576.749

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

3.807.160

7.207.151

Financiële vaste activa

1.180.027

719.343

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

344.514

344.514

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

33.678

33.678

- overige langlopende leningen

801.835

341.150

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

Totaal Vaste activa

57.305.596

61.459.285

Vlottende Activa

Voorraden

0

0

- grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

0

0

- vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

6.836.821

7.792.176

- vorderingen op openbare lichamen

4.533.512

3.580.819

- uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

2.446.375

- overige kortlopende vorderingen

1.866.130

1.476.862

- rekening courantsaldi niet financiële instellingen

437.179

288.120

Liquide Middelen

9.569

386.084

- banksaldi

0

380.058

- kassaldi

9.568

6.026

Overlopende activa

1.274.554

2.936.580

- overlopende activa

1.274.554

2.936.580

Totaal Vlottende Activa

8.120.944

11.114.839

Totaal Activa

65.426.540

72.574.124