Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

4a. Openbaar groen

Het openbaar groen bestaat openbaar plantsoen (waaronder laanbomen), bos- en duinparken en speelplaatsen.

Plantsoen
Het plantsoen is in 2019 onderhouden op het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau ‘basis’ (rapportcijfer 5-7). Dat blijkt uit een kwaliteitsmeting door een externe deskundige. Binnen dit onderhoudsniveau is er geen sprake van het ontstaan van achterstanden of kapitaalvernietiging. De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn in 2019 o.a. uitgevoerd:

Soort openbaar groen

Belangrijkste onderhoudsmaatregel

Kengetallen

Laanbomen en parkbomen (bij benadering)

1x gecontroleerd;
aandachtsbomen 2x gecontroleerd

13.000 st

Boomspiegels

4x onderhouden

2.300 st

Stamlot

1x geknipt

3.500 st

Bosplantsoen

5x onderhouden

13,8 ha

Sierheesters

7x onderhouden

8,3 ha

Bodembedekkers

7x onderhouden

1,0 ha

Vaste planten

7x onderhouden

1.800 m2

Wisselperken oorlogsmonumenten

10x onderhouden

50 m2

Hagen

2x geknipt;
4x onderhouden

9.950 m2

Gazon

in het groeiseizoen eens per 10 dagen gemaaid (25 x)

17,4 ha

Bermen

 4x gemaaid

25,0 ha

Bloemrijke bermen

1 of 2x gemaaid en maaisel afgevoerd

24,6 ha

Ruiterpaden / hoefslagen

1x gesnoeid en 1x aangevuld;
2x gemaaid

11,2 km

Bos en duin excl. Zeeweggronden

extensief bosonderhoud

63,6 ha

Onderhoud laanbomen
In het voorjaar van 2019 bleek al veel schade bij oude en waardevolle bomen. De oorzaak is een uitgesteld effect van de droogte van 2018, in combinatie met het verouderende bomenbestand van de gemeente. Uit de jaarlijkse bomenschouw die in de zomermaanden wordt uitgevoerd (o.a. Zuid-, Merel- en Spechtlaan maar ook andere waardevolle bomen) is gebleken dat veel bomen door de droge zomers nu dood waren en dus gekapt moesten worden vanuit veiligheidsoverwegingen.  Ook bleken veel bomen aangetast te zijn door de korsthoutkoolzwam/honingzwam/reuzenzwam. Het uitstellen van snoei- en kapwerkzaamheden was niet mogelijk, vanwege het risico dat dan ontstaat voor de veiligheid van de openbare weg. Bij het Eindejaar voorstel 2019 is het budget verhoogd met € 25.000. Desondanks heeft het extra werk een overschrijding op het budget laanbomenonderhoud van € 53.000 veroorzaakt. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door onderschrijdingen op andere budgetten binnen openbaar groen.

Groot onderhoud/renovatie
Als groen niet meer door regulier onderhoud naar een basiskwaliteit te krijgen is, komt het in aanmerking voor groot onderhoud/renovatie. In 2019 zijn de volgende renovaties uitgevoerd:

Soort openbaar groen

Locatie

Kosten

Renovatie plantsoenen

Aanleg buurttuin Veen en Duin, maatregelen Kleverlaan, renovatievakken: ter Hoffsteedeweg, Gen. Winkelmanlaan, Houtvaartkade, de Jong-Schouwenburglaan, Burg. Imminkhof, Leidsevaart, Teylingerweg, van Galenlaan rond trafohuisje, de Ruyterlaan, Tulpenlaan, Spiegelenburglaan, Iepenlaan rond trafohuisje

26.000

Vervangen laanbomen

Graaf Willemlaan, Sparrenlaan, Leidsevaart

61.000

Overlast door damherten/reeën

Damherten en reeën

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal geregistreerde overlastmeldingen gemeente Bloemendaal

10

5

9

6

5

Bij het vaststellen van het damhertenbeleid (B&W april 2009) is het doel gesteld om de overlast weer terug te brengen naar enkele meldingen per jaar, dit doel is voor de gemeente Bloemendaal behaald. De sporadische meldingen die nog binnen zijn gekomen, gaan over Bloemendaal Noord (Zeeweg, Duin en Daal, Park Brederode).

Kapvergunningen en kap- en rooilijst

Omgevingsvergunning vellen van houtopstand

Verleende kapvergunningen

279

Geweigerde kapvergunningen

geen

Verleende snoeivergunningen

5

Kap aanvraag aangepast na vooroverleg met gemeente

125

Aantal bomen waarvoor vergunning verleend

1.032

Aantal vergunningen per direct (noodkap)

121

Aantal vergunningen met herplant

82

Bestrijding iepziekte

Aantal verwijderde gemeentelijke iepen

42

Aantal verwijderde particuliere iepen

56

Kap- en rooilijst gemeentelijke bomen

Aantal verwijderde bomen

24

Herplant bomen

425

Bos- en duinparken
De omvorming van de 7 bosparken naar een door uw gemeenteraad vastgesteld kwaliteitsniveau vordert redelijk volgens planning en met regulier onderhoud wordt dit niveau behouden.
In 2019 zijn de volgende maatregelen in de bos- en duinparken genomen:

  • Caprera: verwijderen gevaarlijke bomen langs de paden
  • Bloemendaalsebos: verwijderen gevaarlijke bomen langs de paden
  • Wethouder van Gelukpark: herstellen paden en beschoeiingen en het maken van een herstelplan voor dit park
  • Wilhelminapark: regulier onderhoud
  • Brouwerskolkpark: uitvoering herstelplan 1e fase. Het verwijderen van bomen vanwege stormschade

Op het budget bosparken is in 2019 € 85.000 begroot en € 54.000 uitgegeven. Voor het resterende bedrag stellen we voor om het over te hevelen naar 2020 en het voornamelijk te gebruiken voor het laatste herstelproject, het herstel van de paden Brouwerskolkpark in overleg met de klankbordgroep.

Speelplaatsen
In verband met de wettelijke aansprakelijkheid worden op grond van het Attractiebesluit de 200 speeltoestellen op de speelplaatsen jaarlijks op veiligheid gecontroleerd. In 2019 is dit ook één keer door een externe deskundige uitgevoerd. Aanbevelingen uit de inspectie zijn opgevolgd. Noodzakelijke reparaties en vervangingen zijn uitgevoerd, zoals onder andere het vervangen van kapotte onderdelen, vervangen of het aanvullen van houtsnippers en het verversen van zandbakzand.

2019 sluit af met een positief resultaat van € 22.000. Grote uitgave in 2019 was de renovatie van de skatebaan in Bennebroek, een nieuwe asfaltlaag is aangebracht, bestaande toestellen zijn gerepareerd, toestellen die niet meer te repareren bleken zijn vervangen. Het voornemen in 2019 was in de Plantsoenlaan een nieuwe speelplaats te maken, door rioolrenovatie in de buurt kon dit niet worden opgezet en uitgevoerd, dit kan in 2020 alsnog gaan gebeuren.