Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Sociaal Domein

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Doelstelling

Het rechtmatig en doelmatig verlenen van uitkering ingevolge de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. Terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid. Het verlenen van bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Zo veel mogelijk beperken van de financiële risico’s. De visie/beleidsontwikkeling van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW en gemeentelijke schuldhulpverlening. De administratieve uitvoering van de WMO en Jeugdwet, alsmede de bemensing van het WMO-loket Bloemendaal.
Kwalitatief goed en een financieel gezonde intergemeentelijke afdeling voor burgers die in een kwetsbare positie verkeren, met het doel zelfstandige participatie te bevorderen.
Het door de individuele gemeenten vastgestelde beleid en de uitvoering van de Participatiewet binnen de gestelde budgetten realiseren.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal en Heemstede.

Bestuurlijk belang

Het college van B&W besluit over beleid, uitvoering, de begroting en de jaarrekening, op dezelfde wijze als bij de reguliere afdelingen.

Bestuurlijke verantwoording

Ter voorbereiding op de behandeling en vaststelling van het jaarlijkse afdelingsplan IASZ en de voortgang komen de stuurgroep en de portefeuillehouders van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten een aantal maal per jaar in vergadering bijeen. De portefeuillehouders kunnen daarnaast zelf onderwerpen aandragen voor bespreking in het portefeuilleoverleg.

Financieel belang

De gemeente Bloemendaal participeert voor circa 45%.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: hoog

Jaarverslag 2019

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2019

31 dec. 2019

1 jan. 2019

31 dec. 2019

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bijdrage vs. begroting

Lasten
Baten

Werkelijke en geraamde lasten en baten

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Werkelijk 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

-6.041.000

 -5.026.904

-5.618.613

-591.709

2.843.000

2.717.625

2.868.640

151.015

Ontwikkelingen