Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Sociaal Domein

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Voorzien in een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen

Voorzien in een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen.

  • Via het Platform BloemendaalSamen is een groot aantal burgerinitiatieven financieel ondersteund.
  • Er is subsidie verleend aan stichting WIJ Heemstede teneinde te voorzien in de behoefte aan algemeen maatschappelijk werk.
  • Aan Welzijn Bloemendaal is ook in 2019 subsidie verleend. Deze organisatie is verantwoordelijk voor (de organisatie van) een groot aantal activiteiten/ voorzieningen ten behoeve van inwoners van Bloemendaal.
  • Vrijwilligers, mantelzorgers en kwetsbare inwoners hebben direct en indirect ondersteuning gekregen, door:

- Subsidieverlening aan Vrijwilligerscentrale,
- Subsidieverlening aan Stichting Tandem
- Subsidieverlening aan Stichting Thuiszorg Gehandicapten
- Subsidieverlening Platform Belangen behartiging mantelzorg
- Subsidieverlening Maatjesproject
- Subsidieverlening GGZ-inloop resp. t.b.v. activiteiten voor mensen met een beperking (Fit-inn GGZInGeest)
- Subsidieverlening in kader collectieve preventie GGZ
- Jaarlijkse Dag voor de mantelzorgers
- Jaarlijks Vrijwilligersfeest
Gedurende het gehele jaar zijn door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) kwaliteitsinspecties uitgevoerd bij kindercentra en gastoudergezinnen

Voorzien in toegang tot individuele voorzieningen Jeugdwet en maatwerkvoorzieningen WMO.

In december heeft de gemeenteraad de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2020;
- Verordening jeugdhulp Bloemendaal 2020.
Gedurende geheel 2019 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland (CJG), namens de gemeente, de toegangstaken in het kader van de Jeugdwet uitgevoerd. Ongeveer 1/3 van het totaal aantal verwijzingen naar voorzieningen Jeugdwet loopt via het CJG.
De toegang tot alle Wmo-voorzieningen loopt via het gemeentelijk Wmo-loket. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeente Bloemendaal, Welzijn Bloemendaal, de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken en een enkele externe organisatie (RIBW-KAM)

Het bieden van inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

In 2019 hebben gemiddeld 210 inwoners per maand een uitkering ontvangen voor levensonderhoud. Daarnaast zijn 3 zelfstandigen geholpen bij het opzetten, voortzetten of beëindigen van hun eigen bedrijf.

Voorzieningen ter bevordering van participatie, niet gericht op werken.

In Bloemendaal zijn in 2019 de volgende aantallen gesteund door het minimabeleid:
- 64 kinderen voor schoolkosten
- 81 kinderen voor maatschappelijke participatie
- 111 volwassenen voor maatschappelijke participatie
- 12 kinderen voor aanschaf van een computer
- 20 kinderen voor de fietsregeling
- 157 personen voor kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering

Op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen.

In 2019 zijn er in Bloemendaal 28 uitkeringen beëindigd omdat er werk is gevonden. Daarnaast zijn er 48 mensen in Bloemendaal met parttime werk naast de uitkering.

Bevorderen deelname aan de samenleving van mensen met een beperking

Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen, een beperking of psychische problemen

In 2019 zijn, ter bevordering van de deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, de volgende Wmo-voorzieningen en diensten aan inwoners van Bloemendaal aangeboden:
- woonvoorzieningen (trapliften e.d.)
- vervoersvoorzieningen en rolstoelen
- huishoudelijke verzorging
- begeleiding individueel en groep
De laatste voorziening (begeleiding) is met ingang van 2019 zowel in de vorm van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening beschikbaar.

Aanbod van specialistische jeugdhulp

In 2019 was, in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet, sprake van het navolgende aanbod aan voorzieningen:
1. ambulante jeugdhulp (begeleiding, dagbesteding, behandeling, persoonlijke verzorging, jeugd-GGZ)
2. ernstige enkelvoudige dyslexie
3. jeugdhulp met verblijf (kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinshuizen)
4. residentiële behandeling zwaar (jeugdzorg Plus, verblijf hoog specialistische Jeugd-GGZ)
5. Gezinsbegeleiding en Jongvolwassenen
De voorzieningen zijn aangeboden in de vorm van zorg in natura (via ingekochte zorgaanbieders en vrij gevestigden) en persoonsgebonden budget. In beperkte mate is ook gebruik gemaakt van voorzieningen bij Landelijk Werkende Instellingen (LWI)

Bescherming en veiligheid van kwetsbare groepen en personen

Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.

In de eerste helft van 2019 zijn op het terrein van Dennenheuvel statushouders gehuisvest. In de tweede helft van het jaar zijn hier economisch daklozen gehuisvest (ook afkomstig uit andere gemeenten).
In 2019 is, ten behoeve van beschermd wonen, subsidie verleend aan de Herstelacademie Haarlem en Meer.

Voorzien in de opvang van en het verbeteren van de veiligheid van jeugdigen.

Er zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de instandhouding van de Stichting Veilig Thuis. Deze (boven)regionale organisatie was zowel belast met de uitvoering van de veilig thuis-taken als verantwoordelijk voor de integrale crisisdienst.
In 2019 hebben de rechter en de Raad voor de Kinderbescherming meerdere malen gebruik gemaakt van hun bevoegdheid zelfstandig een verwijzing af te geven in het kader van de Jeugdwet. Daarbij gaat het vooral om ondertoezichtstellingen, maar ook om voogdij en maatregel toezicht en begeleiding.