Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Sociaal Domein

Wat heeft het gekost?

Sociaal domein

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-14.260

-15.309

-15.292

17

 Baten

3.534

2.799

2.909

110

 Resultaat voor reservering

-10.726

-12.510

-12.383

127

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-10.726

-12.510

-12.383

127

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 6.1

 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.692

-1.853

-1.719

134

 6.2

 Wijkteams

-1.120

-1.134

-1.093

41

 6.3

 Inkomensregelingen

-1.655

-1.368

-1.325

43

 6.4

 Begeleide participatie

-812

-824

-780

43

 6.5

 Arbeidsparticipatie

-398

-377

-289

88

 6.6

 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.094

-1.063

-1.235

-172

 6.71

 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.924

-2.719

-2.632

87

 6.72

 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.998

-3.140

-3.277

-137

 6.82

 Geëscaleerde zorg 18-

-32

-32

-32

0

 Totaal

-10.726

-12.510

-12.383

127

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

-/- = nadeel

601. Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere huisvestingskosten statushouders Landgoed Dennenheuvel

70.000

Lagere kosten maatschappelijke begeleiding

25.000

Restant budget onvoorziene uitgaven opvang statushouders

39.000

Totaal

134.000

602. Wijkteams

Lagere lasten CJG Kennemerland

29.000

Hogere lasten preventief jeugbeleid

-11.000

Lagere lasten maatschappelijke ondersteuning

25.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-2.000

Totaal

41.000

603. Inkomensregelingen

Hogere doorbelaste apparaatskosten IASZ

-18.000

Lagere lasten inkomensvoorzieningen

95.000

Lagere lasten kinderopvang SMI (Sociaal Medische Indicatie)

21.000

Hogere lasten bijzondere bijstand

-34.000

Hogere lasten schuldhulpverlening en minimabeleid

-21.000

Totaal

43.000

604. Begeleide participatie

Lagere kosten begeleide participatie

43.000

Totaal

43.000

605. Arbeidsparticipatie

Lagere lasten individuele studietoeslag, re-integratie en uitvoeringskosten Participatiewet

88.000

Totaal

88.000

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

Hogere lasten rol- en vervoersvoorzieningen WMO

-47.000

Hogere lasten woonvoorzieningen WMO

-120.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-5.000

Totaal

-172.000

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

Geen lasten dorpscoördinator

40.000

Lagere lasten maatschappelijke opvang, begeleidend wonen en vrouwenopvang

42.000

Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp en begeleiding

5.000

Totaal

87.000

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

Hogere lasten uitvoering Jeugdwet

-137.000

Totaal

-137.000

6082. Geëscaleerde zorg 18-

Geen bijzonderheden

0

Totaal

0

Totaal programma 6

127.000