Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Economie

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Doelstelling

Een internationaal concurrerende regio, dat wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, zijn op korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA de MRA Agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de periode 2016-2020. Het jaar 2019 staat in het teken van het proces om te komen tot de MRA Agenda 2.0 (2020-2024).
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.

Deelnemende gemeenten

Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Vervoerregio Amsterdam , Gemeenten: Almere, Lelystad, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland,Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort

Bestuurlijk belang

In de regiegroep zijn alle bestuurlijke regio's vertegenwoordigd. De portefeuillehouder van de gemeente Haarlem vertegenwoordigt de regio Zuid-Kennemerland in de regiegroep.

Bestuurlijke verantwoording

De begroting wordt ter consultatie voorgelegd aan de betrokken partijen. Daarna volgt vaststelling door de regiegroep. Ter voorbereiding wordt eerste een globale begroting toegezonden.

Financieel belang

De regiegroep van de MRA doet jaarlijks een voorstel aan de partijen voor de financiële bijdrage op basis van een overzicht van benodigde budgetten, het jaarverslag en de verantwoording over het voorafgaande jaar. De regiegroep stelt de hoogte van de financiële bijdrage per deelnemer vast na consultatie van de deelnemers, waarna elke deelnemer dit kan verwerken als voorstel in de eigen begroting. Er is sprake van een basisbijdrage voor gemeenten van € 1,50 per inwoner per gemeente. Dat betekent voor Bloemendaal een bijdrage voor 2019 van € 34.680. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: klein.

Jaarverslag (2019)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2019

31 dec. 2019

1 jan. 2019

31 dec. 2019

-

-

-

-

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2018

2019

2018

2019

11.806

0

0

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven bestuurskosten (63010110.443800)

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Werkelijk 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

-33.000 

-33.000

-34.680

-1.680

Ontwikkelingen

De MRA agenda is opgesteld om uitvoering te geven aan de doelstelling van de versterkte samenwerking binnen de MRA. De gemeente Bloemendaal is bij een aantal projecten betrokken, waaronder afstemming programmering Woningbouw, Strategische agenda Kust (Amsterdam Beach), Taskforce OV Knooppunten Kennemerlijn, Actieprogramma Metropolitane Landschap (Ontwikkelperspectief Binnenduinrand), circulair maken regionale grondstoffenketens.
Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om grensoverschrijdende opgaven op te kunnen lossen. Het gaat dan om het behouden van het hoogwaardig woonmilieu, regionale afstemming over een goed en gevarieerd winkelaanbod, behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de landgoederen en groene gebieden, versterking van (verblijfs)recreatie en goede vergader- en congresfaciliteiten, goede en hoogwaardige (OV-)verbindingen met Amsterdam en Schiphol. Het positief resultaat 2018 is gebruikt om projecten in 2019 te realiseren. In 2019 is een concept MRA agenda 2.0 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft een evaluatie plaatsgevonden over de MRA. Het college heeft een reactie gestuurd op deze evaluatie en het concept.