Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Bestuur en Ondersteuning

Stedin Groep N.V.

Stedin Groep N.V.

Doelstelling 

Stedin heeft als netbeheerder de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2 miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de tussentijdse rapportage wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA.

Financieel belang

16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag (2019)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2019

31 dec. 2019

1 jan. 2019

31 dec. 2019

2.699 miljoen

miljoen

4.292 miljoen

miljoen  

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2018

2019

2018

2019

118 miljoen

miljoen

n.v.t.

n.v.t.

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke inkomsten dividend (60050120.852000)

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Werkelijk 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

100.000 

151.378 

151.378

0

Ontwikkelingen

Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Per die datum is het energiebedrijf afgesplitst en is Eneco Holding N.V. hernoemd naar Stedin Holding N.V. Stedin Groep, met aan het hoofd Stedin Holding N.V., bestaat uit de elektriciteits- en gasnetbeheerders Stedin en Enduris die werkzaam zijn in een groot deel van Zuid-Holland, in de provincies Utrecht en Zeeland en in delen van Noord-Holland en Friesland. Daarnaast biedt de groep dienstverlening op het gebied van elektriciteits- en gasinfrastructuur onder de namen Joulz en DNWG.

De energietransitie maar ook de economische groei zijn er de oorzaak van dat de komende jaren de investeringen van Stedin zullen toenemen. Hiervoor zal een beroep op de kapitaalmarkt moeten worden gedaan en dat zal leiden tot een toename van de schuld. Daarnaast heeft Tennet forse tariefsverhogingen voor 2020 aangekondigd en dat alles zal impact hebben op de omzet en de balanspositie. Over het jaar 2020 wordt een lager dividend verwacht dan over het jaar 2019. De komende jaren is behoedzaamheid geboden.