Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Overige overzichten

Verloop post onvoorzien 2019

In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien.
Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2019:

Programma

Taakveld

Omschrijving

2019

Post onvoorzien

50.000

1 Veiligheid

102 Openbare orde en veiligheid

Maatregelen vuurwerkoverlast

-12.500

2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

201 Verkeer en vervoer

Gladheidsbestrijding

-22.500

7 Volksgezondheid en Milieu

701 Volksgezondheid

Aanschaf 6 AED's met buitenkast

-15.000

Saldo

0