Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Overige overzichten

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN 2019

Begroot

Werkelijk

Taakveld

PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

4.313.215

8.739.681

0.3

Verkoop duurzame goederen (grond)

53.992

53.992

0.3

Verkoop duurzame goederen (gebouwen)

869.819

869.819

0.5

Dividend uitkering Eneco Groep

225.583

225.583

0.7

Algemene uitkering decembercirculaire; transitievisie warmte

0

202.101

0.7

Algemene uitkering decembercirculaire; energieloket

0

25.000

0.7

Algemene uitkering decembercirculaire; wijkaanpak

0

9.997

0.8

Afwikkeling balansposten vorige dienstjaren

0

56.843

0.10

Aanwending egalisatiereserve sociaal domein; intensivering

110.000

110.000

0.10

Aanwending egalisatiereserve sociaal domein; naar flex. algemene res.

837.141

837.141

0.10

Aanwending egalisatiereserve sociaal domein; specialistisch jeugdhulp

385.266

385.266

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; outsourcing GRIT

126.117

126.117

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; kerntakendiscussie

45.000

45.000

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; naar vereveningsfonds soc.woningb.

400.000

400.000

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; naar bufferreserve

162

162

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; naar egalisatiereserve monumenten

9.127

9.127

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; extra afschr. invest. MN vóór 2017

0

4.132.525

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; budgetoverheveling 2018 naar 2019

282.878

282.878

0.10

Aanwending flex. alg. reserve; aanv. overheveling 2018 naar 2019

48.334

48.334

0.10

Aanwending egalisatiereserve monumenten; onderzoek bouwkunst

25.000

25.000

0.10

Aanwending vereveningsfonds sociale woningbouw; subsidie BW

61.710

61.710

0.10

Aanwending bestemmingsreserve bosbeheerplan

34.334

34.334

0.61

Aandeel GBKZ uittreedvergoeding Haarlemmerliede

42.215

42.215

0.64

Precariobelasting kabels en leidingen

756.537

756.537

Taakveld

PROGR. 1: VEILIGHEID

10.074

10.074

1.1

Terugontvangen bijdrage VRK

10.074

10.074

Taakveld

PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

108.750

82.322

2.1

Terugontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven

100.000

82.322

2.2

Bijdr. regionaal mobiliteitsfonds; fietsenstalling station Bloemendaal

8.750

0

Taakveld

PROGR. 3: ECONOMIE

0

0

Taakveld

PROGR. 4: ONDERWIJS

0

0

Taakveld

PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

26.000

26.293

5.2

Rijksbijdrage SPUK

26.000

26.293

Taakveld

PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN

0

0

Taakveld

PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

221.737

145.280

7.2

Aanwending egalisatievoorzienng riolering

203.422

127.928

7.2

Aanwending rioolexploitatie t.b.v. verbeteringen gemeentewerf

1.650

1.563

7.3

Aanwending afvalexploitatie t.b.v. verbeteringen gemeentewerf

16.665

15.789

Taakveld

PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN.

0

60.000

8.1

Afkoop sociale woningbouw project Vijverweg 14

0

60.000

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

4.679.776

9.063.650

INCIDENTELE LASTEN 2019

Begroot

Werkelijk

Taakveld

PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-2.983.502

-2.812.258

0.1

Restylen website gemeenteraad

-16.938

-17.798

0.1

Onderzoek Integis

-120.000

-89.387

0.1

Budget kerntakendiscussie

-45.000

0

0.2

Verplichte GBA-audit (3 jaar)

-8.000

-1.041

0.2

Kosten van verkiezingen

-134.508

-151.230

0.3

Beheer overige gebouwen; St. MJOP Bok.doorns

-30.000

-30.000

0.4

Bijdrage GRIT

-13.701

-41.316

0.4

Frictiebudget organisatieontwikkeling

-150.000

-87.789

0.4

Implementatie Key Control Dashboard

-15.000

-5.546

0.4

Doorontwikkeling GBKZ (incidenteel deel)

-14.997

0

0.4

Informatisering project harmoniseren systemen

-25.000

0

0.4

Informatisering organisatorische uitwerking pilots domeinen

-10.000

0

0.4

Informatisering projectkosten inrichten ISMS

-5.000

0

0.4

Communicatie

-80.000

-69.925

0.4

St.Rijk; bijdrage Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

-19.000

-19.328

0.4

Outsourcing GRIT; kosten transitiefase

-126.117

-128.657

0.10

Storting reserve afbouw schulden

-923.811

-923.811

0.10

Storting algemene bufferreserve

-162

-162

0.10

Storting egalisatiereserve monumenten: jaarrekening 2018

-9.127

-9.127

0.10

Storting flexibele algemene reserve; reserve sociaal domein

-837.141

-837.141

0.10

Storting vereveningsfonds; startersleningen SVN

-400.000

-400.000

Taakveld

PROGR. 1: VEILIGHEID

-61.600

-60.433

1.2

Subsidie reddingsbrigade Bloemendaal

-49.100

-49.100

1.2

Maatregelen vuurwerkoverlast

-12.500

-11.333

Taakveld

PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

-415.640

-4.402.701

2.1

Verkeersremmende maatregelen Julianalaan

-10.000

0

2.1

Verplaatsen tankinstallatie Gemeentewerf

-13.000

-15.479

2.1

Renovatie 19e eeuwse entree park Brederode

-50.000

0

2.1

Wegenaanleg rond Carré van Bloemendaal

-12.500

-12.500

2.1

Verbeteringen gemeentewerf

-13.640

-12.923

2.1

Aanbrengen verlichting zebra's

-46.500

-49.579

2.1

Verhogen budget verkeersmeubilair

-15.000

-15.758

2.1

Kosten straatwerk nutsbedrijven

-100.000

-51.317

2.1

Ophogen budget gladheidsbestrijding

-120.000

-129.541

2.1

Extra afschrijving investeringen Maatschappelijk Nut van vóór 2017

0

-4.101.170

2.2

Fietsenstalling station Bloemendaal

-35.000

-14.434

Taakveld

PROGR. 3: ECONOMIE

0

0

Taakveld

PROGR. 4: ONDERWIJS

0

0

Taakveld

PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-183.388

-70.561

5.3

75 Jaar bevrijding

-15.075

-2.000

5.5

Cultureel erfgoed; onderzoek bouwkunst

-25.000

0

5.7

Extra afschrijving investeringen Maatschappelijk Nut van vóór 2017

0

-31.355

5.7

Verbeteringen gemeentewerf

-18.045

-17.097

5.7

Externe adviseur plan biodiversiteit

-50.000

-2.493

5.7

Herstel bosparken

-34.234

-3.231

5.7

Speelvoorzieningen

-25.000

-3.211

5.7

Stormschade

-16.034

-11.174

Taakveld

PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN

-225.496

-160.749

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-115.496

-78.709

6.2

Intensivering kosten sociaal domein

-110.000

-82.040

Taakveld

PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-311.596

-176.056

7.1

Aanschaf 6 AED's met buitenkasten

-15.000

-8.285

7.2

Planvorming drainage

-9.056

-13.945

7.2

Monitoring riolering

-168.639

-110.674

7.2

Monitoring drainage

-25.727

-3.309

7.2

Verbeteringen gemeentewerf t.b.v. riolering

-1.650

-1.563

7.3

Verbeteringen gemeentewerf t.b.v. afval

-16.665

-15.789

7.4

Bijdrage Omgevingsdienst IJmond 570 uur

-44.859

0

7.4

Opslag verontreinigde grond

-30.000

-22.491

Taakveld

PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN.

-333.900

-114.375

8.1

Project Vitaal Vogelenzang

-70.000

-35.464

8.1

Subsidie Brederode Wonen; levensloopbest. ontwikkelen Leidsevaart

-61.710

-61.710

8.3

Implementatie Omgevingswet

-182.190

-11.114

8.3

Aanpassen budget Bouw- en woningtoezicht advieskosten

-20.000

-6.087

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

-4.515.122

-7.797.133

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

4.679.776

9.063.650

SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

164.654

1.266.517