Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Overige overzichten

Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld Baten

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

001. Bestuur

15.873

37.009

21.136

002. Burgerzaken

346.866

397.816

50.950

003. Beheer overige gebouwen en gronden

1.274.018

1.232.336

-41.682

004. Overhead

744.403

758.402

13.999

005. Treasury

514.236

512.183

-2.053

006.1. OZB woningen

8.484.833

8.471.131

-13.702

006.2. OZB niet-woningen

1.972.059

1.926.247

-45.812

006.3. Parkeerbelasting

1.348.576

1.365.102

16.526

006.4. Belasting overig

817.485

782.351

-35.134

007. Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

21.194.488

21.428.018

233.530

008. Overige baten en lasten

0

56.993

56.993

010. Mutaties reserves

12.508.328

6.697.894

-5.810.434

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

740.438

-740.438

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

49.961.603

43.665.482

-6.296.121

101. Crisisbeheersing en brandweer

10.074

10.074

0

102. Openbare orde en veiligheid

13.876

18.500

4.624

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

23.950

28.574

4.624

201. Verkeer en vervoer

170.482

166.991

-3.491

202. Parkeren

33.384

2.580

-30.804

203. Recreatieve havens

20.000

22.505

2.505

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

223.866

192.077

-31.789

301. Economische ontwikkeling

0

0

0

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

76.727

64.666

-12.061

304. Economische promotie

1.142.135

1.143.957

1.822

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

1.218.862

1.208.623

-10.239

403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

137.306

193.314

56.008

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

137.306

193.314

56.008

502. Sportaccommodaties

283.185

261.918

-21.267

503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

271.754

268.212

-3.542

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

514.566

542.321

27.755

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

1.069.505

1.072.450

2.945

601. Samenkracht en burgerparticipatie

76.824

60.342

-16.482

602. Wijkteams

0

12.200

12.200

603. Inkomensregelingen

2.637.000

2.651.085

14.085

605. Arbeidsparticipatie

0

14.809

14.809

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

23.000

44.511

21.511

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

62.625

106.450

43.825

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

0

19.725

19.725

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

2.799.449

2.909.122

109.673

702. Riolering

3.699.948

3.472.135

-227.813

703. Afval

3.841.122

3.849.385

8.263

705. Begraafplaats en crematoria

356.772

363.751

6.979

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.897.842

7.685.271

-212.572

801. Ruimtelijke ordening

100.000

213.778

113.778

803. Wonen en bouwen

815.363

902.378

87.015

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

915.363

1.116.155

200.792

TOTAAL

64.247.746

58.071.068

-6.176.678

Taakveld Lasten

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Saldo 2019

001. Bestuur

-1.753.517

-1.647.375

106.142

002. Burgerzaken

-1.027.105

-1.082.134

-55.029

003. Beheer overige gebouwen en gronden

-245.245

-255.931

-10.686

004. Overhead

-9.099.627

-9.330.312

-230.685

005. Treasury

-33.919

-33.957

-38

006.1. OZB woningen

-359.554

-334.282

25.272

006.2. OZB niet-woningen

-378.550

-350.542

28.008

008. Overige baten en lasten

0

-150

-150

010. Mutaties reserves

-12.140.543

-2.222.585

9.917.958

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

0

0

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-25.038.060

-15.257.269

9.780.792

101. Crisisbeheersing en brandweer

-1.385.781

-1.365.683

20.098

102. Openbare orde en veiligheid

-861.007

-847.581

13.426

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

-2.246.788

-2.213.264

33.524

201. Verkeer en vervoer

-3.618.428

-7.583.214

-3.964.786

202. Parkeren

-208.328

-141.801

66.527

203. Recreatieve havens

-2.971

-2.999

-28

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

-3.829.727

-7.728.014

-3.898.287

301. Economische ontwikkeling

-43.935

-42.229

1.706

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-361.751

-376.553

-14.802

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

-405.686

-418.782

-13.096

402. Onderwijshuisvesting

-1.304.440

-1.395.954

-91.514

403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-688.023

-714.497

-26.474

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

-1.992.463

-2.110.452

-117.989

501. Sportbeleid en activering

-468.363

-501.261

-32.898

502. Sportaccommodaties

-402.566

-374.207

28.359

503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-909.325

-936.823

-27.498

505. Cultureel erfgoed

-155.277

-126.124

29.153

506. Media

-521.605

-527.747

-6.142

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

-2.927.079

-2.859.835

67.244

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-5.384.215

-5.325.998

58.217

601. Samenkracht en burgerparticipatie

-1.929.767

-1.779.040

150.727

602. Wijkteams

-1.133.900

-1.104.760

29.140

603. Inkomensregelingen

-4.004.604

-3.975.726

28.878

604. Begeleide participatie

-823.504

-780.467

43.037

605. Arbeidsparticipatie

-377.202

-303.862

73.340

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.086.354

-1.279.945

-193.591

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

-2.782.055

-2.738.813

43.242

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

-3.139.808

-3.296.697

-156.889

6082. Geëscaleerde zorg 18-

-32.083

-32.485

-402

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

-15.309.277

-15.291.795

17.482

701. Volksgezondheid

-885.212

-885.056

156

702. Riolering

-3.027.524

-2.806.525

220.999

703. Afval

-3.000.086

-3.140.214

-140.128

704. Milieubeheer

-708.907

-530.382

178.525

705. Begraafplaats en crematoria

-307.581

-292.402

15.179

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-7.929.310

-7.654.580

274.730

801. Ruimtelijke ordening

-971.977

-875.428

96.549

802. Grondexploitatie

0

0

0

803. Wonen en bouwen

-1.140.243

-836.538

303.705

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

-2.112.220

-1.711.967

400.253

TOTAAL

-64.247.746

-57.712.120

6.535.626

SALDO JAARREKENING 2019

-358.948