Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Volksgezondheid en Milieu

Wat heeft het gekost?

Volksgezondheid en milieu

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-7.830

-7.929

-7.655

275

 Baten

7.800

7.898

7.685

-213

 Resultaat voor reservering

-30

-31

31

62

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-30

-31

31

62

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 7.1

 Volksgezondheid

-870

-885

-885

0

 7.2

 Riolering

664

672

666

-7

 7.3

 Afval

833

841

709

-132

 7.4

 Milieubeheer

-709

-709

-530

179

 7.5

 Begraafplaatsen en crematoria

52

49

71

22

 Totaal

-30

-31

31

62

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-/- = nadeel

701. Volksgezondheid

Geen bijzonderheden

0

Totaal

0

702. Riolering

Lagere lasten onderhoud riolering, drainage en gemalen

50.000

Lagere lasten reparaties rioleringen

87.000

Lagere lasten onderzoeken rioleringen en drainage

33.000

Lagere lasten monitoring rioleringen en drainage

75.000

Lagere lasten beheer en planvorming rioleringen en drainage

13.000

Hogere lasten inspecties en reinigen rioleringen en kolken

-7.000

Hogere opbrengst rioolheffingen

71.000

Lagere kosten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen

-320.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-9.000

Totaal

-7.000

703. Afval

Lagere doorbelasting personele lasten, GBKZ en milieustraat

22.000

Hogere lasten levering containers

-18.000

Hogere verwerkingslasten restafval, grof-, GFT, oud papier, glas, gevaarlijk, textiel en plastic

-142.000

Hogere opbrengsten inzameling, grof, oud papier, textiel en wit-/bruingoed

125.000

Lagere opbrengsten inzameling restafval, glas en plastic

-74.000

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing

-45.000

Totaal

-132.000

704. Milieubeheer

Lagere doorbelasting personele lasten milieubeheer

70.000

Lagere lasten en bijdrage milieudienst IJmond

97.000

Hogere lasten ongediertebestrijding

-4.000

Lagere lasten duurzaamheidsbudget

16.000

Totaal

179.000

705. Begraafplaats en crematoria

Lagere personele lasten begraafplaatsexploitatie

18.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten begraafplaats

4.000

Totaal

22.000

Totaal programma 7

62.000