Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Volksgezondheid en Milieu

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Via CJG toegang tot voorzieningen gezondheidszorg verzorgen

Professionalisering toegang hulp en ondersteuning.

Met ingang van 2019 voert het CJG Kennemerland de gemeentelijke toegangstaken uit. In alle gesprekken met cliënten (en hun ouders/verzorgers) komen relevante gezondheidsaspecten aan de orde.

Zorgen voor toegang tot voorzieningen gezondheidszorg

Organiseren lokale inloopfunctie GGZ.

In 2019 is deze functie uitgevoerd door middel van de Fit-inn in Bennebroek (GGZInGeest-terrein). Zie ook programma 6: sociaal domein.

AED's vervangen

In de loop van 2019 zijn nieuwe AED's aangeschaft.

Zorgen voor verbinding en samenwerking tussen relevante organisaties en initiatieven

Voortzetten van de Gezonde School om gezonde voeding en bewegen te stimuleren

Heeft eveneens betrekking op sport-verenigingen. In 2020 wordt plan van aanpak opgesteld (lokaal sportakkoord). Wordt eveneens in LEA aan de orde gesteld (LEA = periodiek overleg van portefeuillehouder onderwijs met schoolbesturen).

Organisatie preventieve interventies bij ouderen.

Betreft onder andere cursussen in het kader van valpreventie. Heeft ook relatie met volgende activiteit.

Eenzaamheid onder ouderen onderzoeken.

Het onderzoek vindt plaats in 2020.

Ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers.

Zie de toelichting bij programma 6: sociaal domein.

Lokaal aanbod afstemmen op behoefte dorpskern.

Heeft relatie met aanstelling dorpscoördinatoren. In uitvoering.

Verspreiding eikenprocessierups beheersen.

 In 2019 afdoende uitgevoerd.

Doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater naar een rioolwater zuiveringsinstallatie en het beperken van vervuiling van oppervlaktewater

Rioolvervanging in de Hoplaan.

Uitgevoerd in het voorjaar van 2019

Voorkomen of beperken van overlast door regenwater en grondwater

  • Vervanging van pompen van het diepdrainagesysteem.
  • Aanleg drainage in de Kastanjelaan en omgeving te Bloemendaal.
  • Aanleg drainage zuidoostelijk deel Meerwijk Bennebroek.
  • Alle pompen zijn vervangen.
  • De drainage in de Kastanjelaan e.o. is aangelegd.
  • Vervangen van de riolering en drainage in de Kinheimweg is in uitvoering genomen.
  • Drainage Meerwijk Bennebroek is doorgeschoven naar 2020.

Op efficiënte manier de afvalscheiding bevorderen

Wij maken in de eerste helft van 2019 een plan dat de afvalscheiding bevordert. Wij richten ons op een verandering van het inzamelsysteem.

Afvalbeleid is vastgesteld in 2019.

Bewustwording om afval te beperken en te recyclen door inzet communicatie acties.

We hebben gecommuniceerd over afvalbeperking en -recycling.

Kostenbeperking afval

Wij hebben een kostendekkende afvalexploitatie

De kosten (verwerking en hoeveelheid) stijgen sneller dan geraamd. In 2019 was er geen volledige kostendekking vanuit de heffing.

Een uniforme kostenstructuur bij Meerlanden.

Deze is in 2019 gerealiseerd.

Beter afvalscheiding en aangepaste dienstverlening.

De afvalscheiding verbetert niet substantieel en de dienstverlening is op peil gebleven.

Het behouden en verder bevorderen van een duurzame leefomgeving

Energietransitie Gebouwde Omgeving
De gemeentes krijgen de regie om de komende 32 jaar alle bestaande gebouwen aardgasvrij te maken. Daartoe wordt voor Zuid-Kennemerland (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort alsmede de IJmondgemeentes) gewerkt aan een warmtekaart voor de gebouwde omgeving. Voor de eigen gebouwen met een openbare functie wordt in kaart gebracht hoe zij kunnen worden verduurzaamd.

Gemeentes worden door het recent opgerichte landelijke Expertise Centrum Warmte (ECW) ondersteund bij het maken van een Transitievisie Warmte, die elke gemeente uiterlijk 2021 gemaakt moet hebben. De ODIJ ondersteunt de gemeente Bloemendaal hierin. Parallel daaraan is in 2019 de website bloemendaalzetstappen.nl succesvol gelanceerd. Inwoners worden op die manier ondersteund om stappen op dit vlak te ondernemen. Ook is eind 2019 een duurzaamheidskrant uitgebracht. Het in kaart brengen van de mogelijkheden tot verduurzaming van de openbare gebouwen is in 2019 niet opgestart.

Circulaire Inkopen van producten en diensten
Bloemendaal gaat op alle beleidsterreinen zelf circulair inkopen. Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is op 20 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend om in 2022 10%, en in 2025 50% van de inkopen circulair te laten zijn.

Op de MRA Duurzaamheid Top van 18 oktober 2019 te Almere is uitgesproken in te zetten op een versnelde inzet op verduurzaming in de komende twee jaar. Dit wordt begin 2020 in een collegevoorstel bekrachtigd. https://mraduurzaam.nl/circulair/circulair-inkopen-opdrachtgeverschap/

Zorg dragen voor een kostendekkend beheer van aantrekkelijke begraafplaatsen met een passend serviceniveau

Afronden uitvoeringsprojecten begraafplaatsen beleid:

  • Procesbeschrijvingen opstellen.

Gepland voor 2021.

  • Herinrichten gedeelte met kindergraven Bergweg en aanleg nieuw strooiveld.

Uitgesteld naar 2020.

  • Opstellen monumentenbeleid voor de Algemene Begraafplaatsen.

Gereed en vastgesteld in 2019.