Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Onderwijs

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-2.042

-1.992

-2.110

-118

 Baten

179

137

193

56

 Resultaat voor reservering

-1.863

-1.855

-1.917

-62

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-1.863

-1.855

-1.917

-62

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 4.2

 Onderwijshuisvesting

-1.353

-1.304

-1.396

-92

 4.3

 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-510

-551

-521

30

 Totaal

-1.863

-1.855

-1.917

-62

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

-/- = nadeel

402. Onderwijshuisvesting

Hogere exploitatielasten schoolgebouwen, waaronder OZB-vergoeding

-80.000

Hogere lasten klokuurvergoedingen

-12.000

Totaal

-92.000

403. Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lagere kosten leerlingenvervoer

35.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-5.000

Totaal

30.000

Totaal programma 4

-62.000