Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Onderwijs

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Kwalitatief goed en financieel gezond openbaar basisonderwijs

Beoordeling periodieke rapportages raad van toezicht STOPOZ.

In 2019 is, samen met de gemeenten Heemstede, Zandvoort en Haarlemmer-meer, vooral aandacht besteed aan het jaarverslag 2018 van STOPOZ. Dit jaar is door STOPOZ met een onverwachts, fors exploitatietekort afgesloten.

Periodiek overleg, samen met regiogemeenten, met vertegenwoordigers van STOPOZ.

Er heeft, eveneens in regionaal verband, enkele malen overleg plaatsgevonden met de directie en de raad van toezicht van Stopoz. Dit naar aanleiding van de (negatieve) financiële resultaten over 2018. In een vergadering van de commissie Samenleving van oktober 2019 is - in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van STOPOZ - over het jaarverslag 2018 gesproken.

Starten met uitvoering van vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2034

Actualisering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

In afwachting van een cruciale aanpassing van de modelverordening voorzieningen huisvesting van de VNG is aanpassing van de Bloemendaalse verordening opgeschort. De verwachting is dat de aanpassing pas in 2021/2022 plaatsvindt.

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2020.

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de begroting 2020 vastgesteld. Hierin zijn budgetten opgenomen voor uitvoering van het eerste deel van het IHP. In 2019 zijn, in het kader van de uitvoering, gesprekken gevoerd met:
- de Julianaschool (uitbreiding);
- de Montessori VMB (uitbreiding);
- de Josephschool (extra onderwijsruimte);
- de Van Eeghenschool (uitbreiding);
- Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (algehele vervangende nieuwbouw)
- Theresiaschool (algehele vervangende nieuwbouw)

Onderwijsondersteuning en leerling zaken

Ondersteuning leerkrachten en directies.

In 2019 zijn aan de scholen vergoedingen verstrekt voor:
a. Aanstelling vakdocenten gymnastiek;
b. Bezoek aan Anne Frankhuis dan wel Verzetsmuseum (door groep 8)
Daarnaast zijn uitgaven gedaan t.b.v.:
c. Praktisch Verkeersexamen basisscholen
d. Internationale Taalklas
e. Actualisering leerlingenprognoses

Stimuleren schooldeelname.

Leerplicht
In 2019 is de Leerplichtwet 1969 voor Bloemendaal uitgevoerd door het Leerplein, met Haarlem als centrumgemeente. Verslag over schooljaar 2018/2019 is eind 2019 aan het college ter kennisgeving aangeboden.
Leerlingenvervoer
Vanaf 1 september 2019 verzorgt De Regiorijder het leerlingenvervoer voor Bloemendaal e.o. gemeenten. In 2019 hebben ca. 50 leerlingen gebruik gemaakt van deze voorziening.
Logopedie
De gemeentelijke logopedistes hebben hun preventieve spreekuren op alle scholen en in het CJG gehouden. Jaarverslag 2018/2019 is eind 2019 ter kennisgeving aan het college aangeboden.

Stimuleren deelname voorschoolse voorzieningen.

In 2019 zijn subsidies verleend aan opvang-organisaties in verband met voorschoolse educatie (VE) van peuters.
Daarnaast zijn subsidies verleend als tegemoetkoming aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.