Jaarrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Risicobeheer

De gemeente verstrekt uitsluitend gelden of stelt garanties indien dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak, niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mag financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant.
De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. Dit kwam in 2019 neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 4,2 miljoen. In de met de BNG BANK afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de financieel toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht. De aflossing van een vaste geldlening van € 5 miljoen per 18 december 2019 is met kasgeldleningen opgevangen. Deze vorm is voordeliger dan het afsluiten van een nieuwe langlopende geldlening. Daarnaast is geanticipeerd op de voorziene verkoopopbrengst van de aandelen Eneco welke aan het eind van het eerste kwartaal 2020 is gerealiseerd. Met de keuze voor kasgeldleningen zal de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal 2020 worden overschreden. Na ontvangst van de aandelenverkoop voldoet de gemeente weer aan de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet per kwartaal

Kasgeldlimiet (x €1.000)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Omvang begroting (stand primaire begroting)

49.300

49.300

49.300

49.300

Grondslagpercentage

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

1. Toegestane kasgeldlimiet

4.191

4.191

4.191

4.191

2. Vlottende korte schuld

667

3.333

0

2.333

3. Vlottende middelen

1.227

2.137

4.909

2.812

4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

-560

1.196

-4.909

-479

Ruimte onder de kasgeldlimiet (1-4)

4.751

2.994

9.100

4.669

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2019 is voldaan aan de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
Als maatstaf voor de vaste schuld is door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden.
De verplichte aflossingen in 2019 hebben niet geleid tot overschrijding van de renterisiconorm.

Stap

Variabelen

2019

Renterisico(norm)

(x € 1.000)

(1)

Renteherzieningen

-

(2)

Aflossingen

6.150

(3)

Renterisico (1+2)

6.150

(4)

Renterisiconorm

9.860

(5a)=(4-3)

Ruimte onder renterisiconorm

3.710

(5b)=(3-4)

Overschrijding renterisiconorm

-

Berekening

(4a)

Begrotingstotaal

49.300

(4b)

Percentage

 20%