Jaarrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen
De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investeringsprojecten en de spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. In 2019 is de financieringsbehoefte voor de gerealiseerde investeringsuitgaven voor met name wegen en riolering onverminderd groot gebleven en dit zal, rekening houden met de lopende en geplande investeringsopgaven voor 2020 en verder, de schuldpositie negatief blijven beïnvloeden. De reguliere aflossing van langlopende geldleningen, de keuzes en temporisering van de geplande investeringsprojecten in combinatie met uitvoering van de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar hebben in 2019 niet geleid tot een toename van de schuldpositie. Continuering van het beleid volgens voornoemde nota is noodzakelijk om de voorziene toename van de schuldpositie te kunnen blijven beheren. In de meerjarenbegroting is met een toename van de rentekosten rekening gehouden. De financieringsbehoefte wordt via een periodieke bijstelling van de liquiditeitsprognose gemonitord. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt. Na de aflossing van een langlopende geldlening in december 2019 is de financiering in afwachting van de verkoopopbrengst aandelen Eneco vooralsnog met kasgeldleningen opgevangen. Deze vorm van financiering is voordeliger dan het aantrekken van nieuwe (langlopende) geldleningen. Echter wetgeving noodzaakt tot consolidatie over te gaan om voortdurende overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen. Na de ontvangst van de verkoopopbrengst Eneco is de financieringsbehoefte  afgenomen.  

Renteontwikkeling
In 2019 is voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 2% zoals opgenomen in de Kadernota 2019. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.