Jaarrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Overzicht per heffing

Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. De waarde die op het aanslagbiljet 2019 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2018.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Onder de naam “belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen roerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en eigenarenbelasting van roerende woon- of bedrijfsruimten. Op basis van de wet WOZ wordt van elke individuele roerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld.
Voor de heffingsmaatstaf wordt uitgegaan van een te betalen percentage van de vastgestelde waarde van de (niet) woning. De waarde die op het aanslagbiljet 2019 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2018.

Tabel overzicht (on)roerende zaakbelastingen (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Eigenaren woningen

6.610.120

8.178.017

8.178.230

Eigenaren niet-woningen

1.046.712

1.094.063

1.085.974

Gebruikers niet-woningen

459.409

608.034

597.938

Totaal

8.116.241

9.880.114

9.862.142

Roerende zaakbelasting

1.172

1.294

1.369

Tarieven

2018

2019

Eigenaren woningen

0,1054%

0,1185%

Eigenaren niet-woningen

0,2913%

0,3331%

Gebruikers niet-woningen

0,1957%

0,2288%

Normpercentages ministerie BZK

2018

2019

OZB eigenaren woning

0,1054%

0,1000%

OZB eigenaren niet-woningen

0,1562%

0,1569%

OZB gebruikers niet-woningen

0,1259%

0,1265%

Totaal ozb niet-woningen

0,2821%

0,2834%

Uit deze tabel komt naar voren dat het Bloemendaalse tarief 2019 voor zowel de OZB eigenaren woning als de tarieven eigenaren en gebruikers van niet woningen boven de normpercentages (conform mei-circulaire) voor 2019 liggen.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen. De geraamde opbrengst wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk eigenaren en gebruikers. De rioolheffing voor gebruikers wordt geheven op basis van het aantal m3 afvalwater van de gebruiker. Naast een basistarief voor de schijf wordt een variabel tarief boven het basis-tarief per m3 gehanteerd. De staffel kent een fijne opbouw en spreiding voor de grootverbruikers, in de regel bedrijven, waarbij minder watergebruik wordt beloond en zodoende invulling wordt gegeven aan het profijtbeginsel. De rioolheffing voor de eigenaren wordt geheven op basis van de WOZ waarde. De rioolheffing is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal 2017-2021 (VGRP) dat in de raad van 28 september 2017 is vastgesteld. Tevens is een overzicht van baten en lasten opgenomen welke inzicht geeft in de toegerekende taakvelden van zowel de directe lasten als de indirecte lasten overhead en renteomslag.

Tabel overzicht rioolheffing (bedragen in €).

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Woningen

2.353.275

2.551.555

2.547.563

Niet-woningen

300.301

262.045

337.381

Totaal

2.653.576

2.813.600

2.884.944

Dekkingspercentage

88,5

95

102,9

Tarieven

2018

2019

Eigenaren woningen

0,01592%

0,01521%

Eigenaren niet-woningen

0,03208%

0,03143%

Gebruik 1-250 m3

132,62

143,08

Gebruik 251-500 m3

132,62+1,55 var.

143,08+1,67 var.

Gebruik 501-1.000 m3

520,77+1,27 var.

560,58+1,37 var.

Gebruik 1.001-5.000 m3

1.157,35+1,22 var.

1.245,58+1,32 var.

Gebruik 5.001-10.000 m3

6.042,98+0,89 var.

6.525,58+0,96 var.

Gebruik10.001-20.000 m3

10.493,86+0,56 var.

11.325,58+0,60 var.

Gebruik meer dan 20.000 m3

16.083,34+0,28 var.

17.325,58+0,30 var.

Aansluitingen

2018

2019

Riool gebruik woning

9.611

9.659

Riool gebruik niet woning

468

505

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing

%

Kosten taakveld 7.2 Riolering, incl. omslagrente

-2.725.301

Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer

-152.552

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen

-27.697

Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen

587.191

Inkomsten taakveld 0.10 Mutaties reserves

147.956

Netto kosten

-2.170.403

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-238.633

BTW

-394.684

Totale kosten

-2.803.720

100%

Opbrengst heffingen

2.884.944

Dekkingspercentage

102,9%

Lasten taakveld 7.2 Riolering, storting in voorziening rioleringen

-81.224

-2,9%

Het taakveld 7.2 Riolering vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing voor de rioolheffing. Onder dit taakveld vallen de kosten ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • De inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
  • De inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit riolering. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.  

De rioolheffing wordt zowel aan eigenaren als aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Rioolheffing en om die reden van de kosten onderbouwing van de rioolheffing.

Het taakveld 7.2 Riolering heeft ook directe inkomsten zoals de verhuur van pompinstallaties en een bijdrage van de gemeente Hillegom. Daarnaast zijn enkele rioolinvesteringen in het verleden met dekkingsreserves opgevangen. De onttrekkingen uit de reserves dienen ter dekking van de afschrijvingslasten.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de rioolheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 228a, derde lid, van de Gemeentewet de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de rioolexploitatie toegerekend.

Afvalstoffenheffing
De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het restafval en GFT-afval in de gehele gemeente wordt alternerend ingezameld. Deze inzamelmethodiek evenals de harmonisatie heeft als basis gediend voor de tariefbepaling. Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Tabel overzicht afvalstoffenheffing (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Afvalstoffenheffing

2.708.306

3.110.860

3.065.788

Dekkingspercentage

91,9

100

95,7

Verzamelcontainer

224,44

252,82

Restafvalcontainer 140 liter

224,44

252,82

Restafvalcontainer 240 liter

327,86

368,60

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

%

Kosten taakveld 7.3 Afval, incl. omslagrente

-3.140.214

Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer

-152.552

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen

-54.061

Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen

783.596

Netto kosten

-2.563.231

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-117.795

BTW

-521.103

Opbrengst heffingen

3.065.788

Dekkingspercentage

95,7%

Het taakveld 7.3 Afval vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit betreft het gft-afval en het restafval. Dit geldt voor zowel de directe uitgaven als de directe inkomsten.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit afval. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.  

De afvalstoffenheffing wordt aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Afvalstoffenheffing en om die reden van de kostenonderbouwing van de afvalstoffenheffing.

Het taakveld 7.3 Afval heeft ook directe inkomsten zoals de vergoeding van Nedvang en opbrengsten oud papier en textiel.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de afvalstoffenheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 15.33, derde lid, van de Wet Milieubeheer de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de afvalexploitatie toegerekend.

Begrafenisrechten
Op basis van de verordening Lijkbezorgingsrechten Bloemendaal worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen (het recht om begraven te worden) en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten (het onderhouden van het graf). De begrafenisrechten worden alleen verhoogd indien dit nodig is om kostendekkend te zijn.

Tabel overzicht begrafenisrechten, incl. afkoopsommen onderhoud (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Begrafenisrechten

344.371

291.883

302.849

Dekkingspercentage

73,8

63

64,7

Berekening van kostendekkendheid van de begrafenisrechten

%

Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, incl. omslagrente

-292.402

Kosten taakveld 0.10 Mutaties reserves

-52.345

Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, excl. heffingen

60.903

Netto kosten

-283.844

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-184.107

BTW

0

Totale kosten

-467.951

100%

Opbrengst heffingen

302.849

Dekkingspercentage

64,7%

Het taakveld 7.5 Begraafplaatsen vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

De kosten onder taakveld 0.10 Mutaties reserves biedt ondersteuning aan de kernactiviteit Begraafplaatsen. Het betreft de storting in de reserve afkoop onderhoud graven als gevolg van de geraamde opbrengsten afkopen op graven.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de begrafenisrechten toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Legesverordening
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven over het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Hierbij valt te denken aan leges voor de afgifte van vergunningen, zoals kapvergunningen, omgevingsvergunningen etc. en het afgeven van documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel overzicht leges (bedragen in €)

Opbrengsten

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

GBA (60020310)

16.579

19.068

16.602

Huwelijksvoltrekkingen (60020270)

82.859

97.000

78.143

Reisdocumenten (60020230)

289.177

94.000

131.721

Rijbewijzen (60020220)

117.590

97.000

119.599

Eigen verklaringen (60020240)

15.613

14.594

16.322

Naturalisatie (60020260)

16.296

8.890

22.809

Verklaring omtrent gedrag  (60020250)

12.778

14.594

8.849

Parkeervergunningen (60630310)

19.185

20.000

48.917

Ontheffing/verg. bijzondere wetten (61020210)

13.107

9.531

9.111

Uitwegvergunning/Kabel (62010210)

6.123

444

4.192

Leges onth./verg. APV (63020110)

5.067

5.980

5.366

Kapvergunningen (65070310)

28.247

25.319

21.866

Registr. kinderopvang (66010113)

7.350

7.252

8.107

Bouwvergunningen (68030110)

619.101

639.870

725.401

Woonruimtebeleid overig(68030140)

7.171

14.931

8.597

Huisvestingsvergunning (68030140)

686

834

576

Totaal

1.256.929

1.069.307

1.226.178

Tarieven

2018

2019

Paspoort ouder dan 18 jaar

65,30

71,35

Paspoort jonger dan 18 jaar

52,00

53,95

Identiteitskaart ouder dan 18 jaar

51,05

56,80

Identiteitskaart jonger dan 18 jaar

29,05

29,95

Rijbewijs

39,65

39,75

Precariobelasting
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt een precariobelasting geheven.

Tabel overzicht precariobelasting (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Precariobelasting

786.155

816.191

780.982

Parkeerbelasting
In het kader van de parkeerregulering wordt een parkeerbelasting geheven.

Tabel overzicht parkeerbelasting (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Parkeerbelasting

1.541.186

1.328.576

1.316.185

Tarieven

2018

2019

Max. naheffingsaanslag

62,00

62,70

Kop Zeeweg Bloemendaal aan Zee per uur
(zomer-/wintertarief)

2,55/0,50

2,60/0,55

Bloemendaal-dorp per uur

1,40

1,45

Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door natuurlijke personen, die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Tabel overzicht toeristenbelasting (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Toeristenbelasting

1.028.857

1.142.135

1.143.957

Aantal overnachtingen

388.493

418.130

Per overnachting

2,30

2,35

Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen.
In het raadsvoorstel bij de belastingverordeningen wordt nader ingegaan op de belastingtarieven en belastingaanpassingen.