Jaarrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Beleid opbrengst en dekking

Het beleid ten aanzien van de opbrengsten en de tarieven van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor het jaar 2019 is als volgt bepaald:

  • onroerende zaakbelastingen: inflatie 2,2% koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon-/prijsontwikkeling (CPI) volgens het Centraal Planbureau (CPB);
  • roerende belasting op woon- en bedrijfsruimten: inflatie 2,2%;
  • rioolheffing: 100% kostendekking;
  • afvalstoffenheffing: 100% kostendekking;
  • begrafenisrechten: 100% kostendekking;
  • leges: inflatie 2,2%, 100% kostendekking;
  • precariobelasting op netwerken: gelijk aan tarief belastingjaar 2018;
  • gewone precariobelasting: inflatie 2,2%;
  • parkeerbelasting: € 0,05 per uur verhoging;
  • toeristenbelasting: inflatie 2,2%.

Voor de twee laatste belastingsoorten geldt dat de tarieven in lijn liggen met die van de gemeente Zandvoort.

Inflatiecorrectie
Voor de heffingen en belastingen geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon- en prijsontwikkeling van het Centraal Planbureau. Dit beleid betekent dat de onroerende zaakbelastingen, de roerende zaakbelastingen, de gewone precariobelasting, de leges en de parkeer- en de toeristenbelasting 2019 ten opzichte van de tarieven 2018 minimaal trendmatig zijn verhoogd met 2,2%.

OZB
Er wordt gestuurd op realisatie van de te behalen inkomsten rekening houdende met de 2,2% prijsinflatie volgens de kadernota en de areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw.
De grondslag voor het heffen van onroerende zaakbelastingen in 2019 is de waarde van de woningen en niet-woningen per 1-1-2018 volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van de bestandsgegevens is een prognose gemaakt van de belastingcapaciteit woningen en niet-woningen 2019. In de berekeningen voor 2019 is uitgegaan van een geraamde waardevermeerdering tussen 1-1-2017 en 1-1-2018 van 7% voor woningen en een waardevermindering van 1% voor niet-woningen. Daarnaast is voor 0,3% waardevermindering ingeboekt als gevolg van bezwaar en beroep voor woningen en 1,5% voor niet-woningen. Tevens is voor het niet gebruiken van niet-woningen een correctie van 13,8% doorgevoerd evenals een correctie voor facultatieve vrijstellingen van ruim € 9,4 miljoen.
Op 13 december 2018 zijn de belastingverordeningen 2019 door de raad vastgesteld.

Rioolheffing
Voor de rioolheffing worden tarieven gehanteerd die hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden. Hiertoe is een overzicht van baten en lasten opgenomen inclusief een toelichting van de beleidsuitgangspunten. De kosten worden voor 40% bij de eigenaar en voor 60% bij de gebruiker verhaald. Het eigenarentarief voor de rioolheffing is gebaseerd op de WOZ waarde. Het gebruikerstarief is gebaseerd op het waterverbruik. Op 28 september 2017 is het nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsprogramma (VGRP) over de planperiode 2017-2021 vastgesteld. Uit het VGRP is gebleken dat er geen sprake is van 100% kostendekkendheid. Dit is reden geweest om vanaf het begrotingsjaar 2018 naast de correctie voor inflatie een extra verhoging van 1,8% door te voeren. De uit het VGRP voortvloeiende financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting 2019-2022 meegenomen.

Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing geldt het beleid van volledige kostendekking. Evenals bij de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Voor het inzicht wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten en de bijbehorende toelichting op de beleidsuitgangspunten. De gemeente Bloemendaal heeft met Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling.

Grafrechten
Ook voor de grafrechten geldt het beleid van volledige kostendekking.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor onder andere kabels en leidingen in gemeentegrond, voorwerpen die vergunningplichtig zijn, terrassen en ligplaatsen.

Parkeerbelasting
De tarieven van de parkeerbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. De parkeertarieven voor het strand liggen in de lijn met de hoogte van de tarieven van Zandvoort.
Indien geen, of te weinig, parkeerbelasting is voldaan, kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen, vermeerderd met kosten. Deze kostenopslag moet door de gemeente worden onderbouwd. De gemeente moet kunnen laten zien dat de kosten per naheffingsaanslag (op ramingsbasis) gelijk of hoger liggen dan dit bedrag. Het maximumbedrag dat voor de kostenopslag in rekening kan worden gebracht bedraagt voor het belastingjaar 2019 € 62,70. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Toeristenbelasting
De tarieven van de toeristenbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. De tarieven liggen in de lijn met de hoogte van de tarieven van Zandvoort.

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de Invorderingswet 1990.
Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien uit een vermogenstoets en een inkomenstoets blijkt dat het inkomen gelijk is aan of minder dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm).
Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste afvalcontainer, niet voor extra containers) en rioolheffing voor het gebruikersgedeelte. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding.

Het bedrag aan kwijtscheldingen in het verslagjaar bedroeg:

Kwijtschelding

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Afvalstoffenheffing

€ 58.918

€ 50.000

€ 54.061

Rioolheffing

€ 30.258

€ 30.000

€ 27.697

OZB/RZB

0

0

€ 6.227

Totaal

€ 89.176

€ 80.000

€ 87.985