Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Veiligheid

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-2.234

-2.247

-2.213

34

 Baten

14

24

29

5

 Resultaat voor reservering

-2.221

-2.223

-2.185

38

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-2.221

-2.223

-2.185

38

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 1.1

 Crisisbeheersing en brandweer

-1.386

-1.376

-1.356

20

 1.2

 Openbare orde en veiligheid

-835

-847

-829

18

 Totaal

-2.221

-2.223

-2.185

38

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

-/- = nadeel

101. Crisisbeheersing en brandweer

Lagere lasten brandweer

21.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-1.000

Totaal

20.000

102. Openbare orde en veiligheid

Hogere lasten openbare orde en veiligheid

-20.000

Hogere lasten lokaal veiligheidsbeleid

-23.000

Geen lasten opruimen explosieven

25.000

Lagere doorbelasting personele lasten

34.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

2.000

Totaal

18.000

Totaal programma 1

38.000