Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Veiligheid

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Voorkomen criminaliteit en voorkomen en bestrijden overlast

Gebiedsagenten, overige politiemedewerkers en gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa’s) zetten gericht in op voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit op locatie.

De samenwerking en informatie uitwisseling verloopt goed. Gestructureerd overleg coördinator Boa's en -Politie en ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid. Soms gezamenlijk toezicht, voorbeeld: handhaving vuurwerkmaatregelen

Inzet van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is zeer effectief in het voorkomen van escalaties. Door hun inzet is ingrijpen door de politie, waardoor het eigenlijk al te laat is, veel minder aan de orde. Het aantal burenoverlast/burenruzies incidenten is hierdoor wederom gedaald.

Activiteiten jeugdoverlast:

  • Betrekken van en ouders verantwoordelijk maken voor jeugdoverlast
  • Integrale samenwerking en inzet van jongerenwerk(st)ers, bureau Halt, Zorg- & Veiligheidshuis, scholen, bewoners, politie, e.a. om de overlast/criminaliteit te voorkomen en verminderen.

Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met ouders en jongeren. Meeste ouders stellen dit zeer op prijs.
Structureel overleg met partners over betrokken jongeren waarbij zowel zorg - als interventie maatregelen worden bepaald, Hiervoor geldt één plan van aanpak en één regisseur.

Activiteiten veiligheid woonomgeving:

  • Voortzetten inzet en aanpak van het Sociaal Team: door vroegsignalering en zorgaanbod voorkomen incidenten/ geestelijke gezondheidsproblematiek e.d.
  • Samenwerking voortzetten tussen: gemeente, handhavers en toezichthouders, instellingen, bewoners, verenigingen, ondernemers en scholen.

Sociaal Team pakt in vroeg stadium opkomende problemen op van inwoners en zet in op hulp en zorg. Interventie is een laatste middel.
Het netwerk van samenwerkende partners wordt steeds intensiever en men weet elkaar steeds makkelijker te bereiken. Bewoners en bewonersverenigingen weten de gemeente goed te vinden en werken waar mogelijk samen.

Activiteiten veilig strand:

  • Voortzetting samenwerking gemeente, politie, brandweer, GGD, reddingsbrigade, ondernemers, etc.
  • Voortzetting samenwerking reddingsbrigade.

Door de afname van het aantal toegestane evenementen is de samenwerking veel minder frequent geworden. De vaste overleggen en controles vinden nog steeds plaats. De samenwerking met de Reddingsbrigade vindt gemeentebreed plaats, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Continue communicatie met bewoners en ondernemers over preventie van en veel voorkomende criminaliteit en brandpreventie maatregelen.

Veel aandacht wordt gegeven via de reclame zuilen die in de hele gemeente zijn aangebracht en via de websites van de gemeente, politie en brandweer. Specifieke aandacht vindt plaats in het Bloemendaals Nieuwsblad.

Letsel-, economische -, financiële -, milieu -, natuur -, gezondheidsschade en andere vitale belangen beperken.

Alle betrokken partners en organisaties werken vanuit hun structuur en bestaans-recht hier aan bij.

Jaarlijkse rapportage van de brandweer over het aantal gehouden controles, interventies, steekproefcontroles, thema- en meervoudige controles.

Dit vindt structureel plaats.

Effectief maatregelen nemen bij incidenten, rampen en crisissituaties

Iedereen die betrokken is bij crisisorganisatie informeren en instrueren.

Iedere functionaris wordt frequent geïnformeerd. Degene die hard piket draait is verplicht om jaarlijks meerdere opleidingen en oefeningen te volgen.

Bij crises deelnemen aan de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Elke gemeente levert functionarissen op hard piket aan de Regionale Crisisorganisatie en tevens staan vele functionarissen op zacht piket. De gemeente Bloemendaal naar rato een wezenlijke bijdrage.

Integraal handhaven en toezicht houden

Project ‘Brandveilig Leven’ continueren.

Dit vindt nog steeds plaats en wordt vervolgd.

Specifieke aandacht voor handhaving Veiligheid woonomgeving. TopHIC aanpak van veelplegers in het Veiligheidshuis.

Stelselmatige daders/veelplegers van High Impact Crimes hebben in de opsporing en aanpak prioriteit in de bestrijding van criminaliteit.

Integraal handhaven en toezicht uitvoeren. Boa’s en andere gemeentelijke toezichthouders zoals politie en brandweer oefenen dagelijks hun taken uit, te weten het voorkomen en bestrijden van parkeeroverlast, vandalisme, geluidsoverlast, illegale bouw, milieu afval en controleren op brandveiligheid.

Integrale handhaving maakt een wezenlijk onderdeel uit in het voorkomen en bestrijden van diverse overtredingen, misdrijven en overlast. Zowel de brandweer als de politie werken prima samen met zowel beleidsmedewerkers, boa's, omgevingsdienst en andere betrokken partners.

Specifieke aandacht voor jeugdoverlast.

Jongerenwerk in samenwerking met Politie (agent met taakaccent Jeugd) en bureau Halt hebben specifieke aandacht voor Jeugd.

Gericht toezicht op de diverse handhavingsgebieden.

Vindt als voorbeeld plaats op horeca, sportkantines, sportverenigingen (drank- en horecawet en geluidsoverlast), drankcontroles, hennepkwekerijen, etc.