Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Doelstelling

Het vastleggen en langdurig borgen van onderlinge afspraken op het gebied van samenwerking bereikbaarheid. Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”.
Dit fonds wordt ingezet om:

  • eigen programma’s van de regio volledig te financieren;
  • een bijdrage te verlenen aan een groot project van één of meer regiogemeenten;
  • een bijdrage namens de regio Zuid-Kennemerland te leveren aan projecten van andere overheden, die ook geheel of gedeeltelijk buiten de regio kunnen liggen.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, en Zandvoort

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder verkeer is vertegenwoordiger namens de gemeente in de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Bestuurlijke verantwoording

Vóór vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de raad. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is. Het financieel beheer van het fonds wordt uitgevoerd door de Gemeente Haarlem.

Financieel belang

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het aantal inwoners. Bloemendaal stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.006.768. Gemeente Bloemendaal participeert voor circa 12%.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Jaarverslag (2019)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2019

31 dec. 2019

1 jan. 2019

31 dec. 2019

4.902.000

5.992.000

n.v.t.

n.v.t.

Maakt deel uit van de jaarrekening van gemeente Haarlem

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2019

2018

2019

2018

1.090.000

938.000

nihil

nihil

Bijdrage vs. begroting

Geraamde en werkelijke bijdrage (62010210.443300)

Primitieve begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Werkelijk 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

-140.000

-140.000

-140.000

 0

Ontwikkelingen

In 2019 is een nieuwe Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland geschreven.
De nieuwe visie wordt 1e kwartaal 2020 aan de raden ter vaststelling voorgelegd. Nadat de visie is vastgesteld, volgt een nieuw Uitvoeringsprogramma. Daarin worden bestaande (blijvende) maatregelen en projecten opgenomen, gecombineerd met nieuwe maatregelen en projecten tot de tijdhorizon van 2040-2050 (afhankelijk van het betreffende programma).
Inhoudelijk is regionaal gewerkt aan:

  • regionale fietsroutes en NS-stallingen
  • opdracht aan Prorail voor uitbreidingsplan stalling NS Bloemendaal
  • Duinpolderweg (on hold gezet)
  • regionale invulling Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040
  • MIRT-NOWA (Rottepolderplein/A9)
  • opstellen nieuw regionaal bewegwijzeringsplan