Jaarrekening 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering en Overhead

Overhead

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is een aparte paragraaf overhead in het programmaplan opgenomen.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door gebruikmaking van deze definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden. Grofweg kunnen de kosten van overhead worden verdeeld in ondersteunende afdelingen c.q. teams en ondersteunende personen op de taakvelden.
Alle kosten voor overhead zijn apart centraal begroot op het taakveld 0.4 en worden niet door belast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.
De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

  • leidinggevenden primair proces;
  • financiën en controle;
  • personeel en organisatie;
  • inkoop;
  • communicatie;
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatiebeheer, -voorziening en automatisering;
  • facilitaire zaken en huisvesting.

De huisvesting heeft betrekking op ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie.

De bijdragen van de verbonden partijen (o.a. IASZ en GBKZ) worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor werkzaamheden worden verricht. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma’s moeten worden opgenomen.

Het centraal opnemen van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De wijziging van de begrotingsvoorschriften heeft echter geen wijziging tot gevolg van de fiscale voorschriften. In de paragraaf lokale heffingen zijn uit oogpunt van transparantie verplichte berekeningsmodellen opgenomen waaruit blijkt hoe de tarieven zijn berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.
De berekening van de tarieven geschiedt extra comptabel waarbij de overhead op consistente wijze is toegerekend. Gekozen is voor een toerekening op basis van de personeelslasten welke aansluit met het door het CBS gehanteerde techniek. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten. Voor een nadere toelichting en uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering (human resource management, GRIT, informatisering en inkoop) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Omschrijving Overhead

Leidinggevenden primair proces

Begroting 2019

Begroting na wijziging

Rekening 2019

Lasten

-269.999

-273.999

-262.550

Baten

0

0

0

Saldo

-269.999

-273.999

-262.550

Lasten

-777.525

-791.102

-851.678

Baten

0

0

14.878

Saldo

-777.525

-791.102

-836.800

Lasten

-1.612.609

-1.750.110

-1.924.351

Baten

0

0

0

Saldo

-1.612.609

-1.750.110

-1.924.351

Lasten

-145.575

-196.575

-195.740

Baten

0

0

0

Saldo

-145.575

-196.575

-195.740

Lasten

-233.847

-352.919

-343.179

Baten

0

0

0

Saldo

-233.847

-352.919

-343.179

Lasten

-177.373

-399.785

-458.068

Baten

0

0

2.158

Saldo

-177.373

-399.785

-455.911

Lasten

-634.112

-627.357

-632.449

Baten

0

0

0

Saldo

-634.112

-627.357

-632.449

Lasten

-205.045

-225.775

-228.602

Baten

0

0

0

Saldo

-205.045

-225.775

-228.602

Lasten

-709.167

-614.140

-627.590

Baten

0

0

0

Saldo

-709.167

-614.140

-627.590

Lasten

-3.026.743

-2.881.098

-2.748.903

Baten

841.606

706.444

709.811

Saldo

-2.185.137

-2.174.654

-2.039.093

Lasten

-728.334

-733.527

-781.509

Baten

37.959

37.959

31.556

Saldo

-690.375

-695.568

-749.953

Lasten

-248.402

-253.240

-275.693

Baten

0

0

0

Saldo

-248.402

-253.240

-275.693

Overhead lasten

-8.768.731

-9.099.627

-9.330.312

Overhead baten

879.565

744.403

758.402

Overhead totaal

-7.889.166

-8.355.224

-8.571.910