Jaarrekening 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering en Overhead

Bedrijfsvoering

In programma 0 Bestuur en ondersteuning komen de doelen, activiteiten en mijlpalen aan de orde wat betreft bestuur, organisatie en dienstverlening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft aanvullende informatie of gaat in op zaken die niet in programma 0 aan de orde komen.

Uitbraak van COVID-19 (Corona)

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling is gericht op het toekomstproof houden van de organisatie. Een veranderende samenleving, complexere opdrachten zoals Omgevingswet en Energietransitie, verdere digitalisering, nieuwe taken en de noodzakelijke samenwerking in de regio, zijn daarbij de belangrijkste componenten.
Vanuit dit perspectief richten wij ons op 3 thema’s: ‘een wendbare organisatie’, ‘weerbare en lenige professionals’ en ‘een stevige basis’.

Met deze thema’s als kader is de Bloemendaalse organisatie tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Door het vervallen van de functie van afdelingshoofd Bedrijfsvoering is gekeken naar een evenwichtigere verdeling van de span of control tussen de MT-leden. Begin 2020 zal dit fijn slijpen van de structuur worden geëffectueerd.
De verdere inrichting van de bedrijfsvoering is buiten beschouwing gelaten in afwachting van de definitieve uitkomsten van het raadsgesprek hierover, waarbij Heemstede zich nog moet uitspreken.

Gelet op de hoge instroom heeft 2019 vooral in het teken gestaan van bestendigen. Dat wil zeggen dat afdelingen voldoende geoutilleerd zijn want inherent aan uitstroom is ook dat bepaalde (lokale) kennis en ervaring weer moet worden opgebouwd. En ook vormen dat natuurlijke momenten om werkprocessen te herijken en te stroomlijnen, vooral vanuit het perspectief om integraal werken verder te versterken.  

Personeel en HRM-beleid

In 2019 is verder aan de slag gegaan met de uitvoering van het strategisch HRM-beleid voor de periode 2017 tot en met 2020. In dit beleid zijn de volgende opgaven benoemd:

 • borgen van de kwalitatieve inzetbaarheid van onze medewerkers een in een zich voortdurend  wijzigende context;
 • instroom gebruiken en/of vergroten om tot verjonging te komen;
 • bij het proces gericht op het toekomstproof maken en houden van de organisatie, ervoor zorgen dat de kwaliteit geborgd blijft (zie ook thema’s organisatieontwikkeling);
 • bieden van voldoende perspectief voor medewerkers bij gevolgen van digitalisering;
 • aantrekkelijk zijn als werkgever om bij de werving van vacatures voldoende te kunnen meedingen op de arbeidsmarkt met toenemende schaarste.

In dat kader zijn de volgende ‘wapenfeiten’ noemenswaardig.

Opvallend is dat ondanks de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt het aantal vacatures 2019 gelijk is gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2019 stonden er opnieuw 34 vacatures open, waarvan 3 als gevolg van pensioen. Het is gelukt om deze vacatures met extra wervingsinspanningen goed in te vullen! Op de vacature voor Casemanager Wabo na (twee vacatures waarvan er één is ingevuld), hebben wij voor elke vacature een geschikte kandidaat kunnen aannemen. Opvallend hierbij is een toename in het aantal jongeren. In 2019 hebben we 7 kandidaten (inclusief een trainee) jonger dan 30 jaar aangenomen. We bereiken deze doelgroep beter, om-dat we meer zichtbaar zijn op social media en vacatures gericht uitzetten via social media. Ook maken we meer gebruik van filmpjes en hebben we de stijl van de vacatureteksten aangepast.

In 2019 is een nieuw systeem voor functie-indeling volledig geïmplementeerd: HR21. Dit systeem is specifiek ontwikkeld voor gemeenten en wordt inmiddels ook bij meer dan 200 gemeenten gebruikt. Alle functies zijn overgezet naar dit nieuwe systeem. De beperkte financiële consequenties zijn opgevangen binnen het reguliere budget salariskosten. De invoering van dit systeem faciliteert een grotere wendbaarheid van de organisatie. Daarnaast zijn functies tussen alle deelnemende gemeenten beter vergelijkbaar.

Ook was 2019 het eerste jaar dat de regeling ‘vitaliteitsbudget’ was opengesteld voor alle medewerkers. Het vitaliteitsbudget is een persoonlijk budget voor het bevorderen van de eigen vitaliteit. Circa 50% van de medewerkers heeft van de regeling gebruik gemaakt. Ook is gebleken dat de regeling een goede aanvulling is ons lokale arbeidsvoorwaardenpakket bij onze profilering als aantrekkelijk werkgever.

Vanaf het voorjaar 2019 is, samen met Heemstede, de studentenflexpool van start gegaan. Een groep van circa 15 studenten kunnen door afdelingen snel en flexibel worden ingeschakeld voor klussen van maximaal 50 uur. 20 verschillende teams hebben 45 klussen laten uitvoeren. Het wordt door zowel de studenten als de teams als een succes ervaren. Met als prettige bijkomstigheid dat we als mogelijk toekomstig werkgever studenten laten kennismaken met werken bij een gemeente.  

Gezien de toename van de instroom is het introductieprogramma van nieuwe medewerkers verbeterd. Onder andere is een app geïmplementeerd waarin nieuwe medewerkers al kennis gaan maken met de organisatie vanaf het moment dat de arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken.

Hieronder kunt de HRM kerngegevens vinden:

HRM kerngegevens

2018

2019

Formatie (fte’s)

158,5

163,8

Salariskosten (miljoen)

12,1 mln.

 12,9 mln.

Aantal medewerkers

193

190

Ziekteverzuimpercentage

5,79

4,45

Leeftijdsverdeling

 • < 25 jaar
 • 25 tot 35 jaar
 • 35 tot 45 jaar
 • 45 tot 55 jaar
 • 55 tot 60 jaar
 • >60 jaar

6
20
33
66
47
24

8
25
30
53
42
31

Verdeling man-vrouw

102 - 91

101 - 89

Gemiddelde leeftijd

48,67

48,43

Gemiddelde duur dienstverband

10,10

10

Toelichting HRM kerngegevens
- De verhoging in formatieplaatsen betreft bij de raad aangevraagde en goedgekeurde uitbreidingen: juridische capaciteit, participatie, duurzaamheid, verkeer, openbare orde, volkshuisvesting en griffie.
- De daling van het aantal medewerkers komt omdat dit exclusief lopende wervingen is en het aantal deeltijders is afgenomen.

Integriteitsbeleid en integriteitsmeldingen

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. Zo zijn er gedragscodes vastgesteld voor de raad en voor het college. De burgemeester heeft de bijzondere taak om de bestuurlijke integriteit van zijn gemeente te bevorderen. Deze verantwoordelijkheid is vanaf 1 februari 2016 wettelijk verankerd in de Gemeentewet. Op grond van de ambtenarenwet (artikel 125 quater) voert het college een integriteitsbeleid om goed ambtelijk handelen te bevorderen.

Er zijn in 2019 106 integriteitsmeldingen gedaan, waarvan 105 door raadsleden.
Deze waren gericht tegen*:

(oud) politiek ambtsdragers

57, waarvan 25 afgehandeld in 2019

(oud) ambtenaren

57, waarvan 9 afgehandeld in 2019

onduidelijk

  3, waarvan 2 afgehandeld in 2019

* Ter verklaring van de andere uitkomst: in één melding worden vaak meerdere personen genoemd. Indien in één melding zowel over een (oud) ambtenaar als een (oud) politiek ambtsdrager wordt gesproken, wordt deze melding bij beide categorieën meegeteld.

Zie voor meer informatie het jaarverslag integriteit, dat is een bijlage bij het raadsvoorstel bij het jaarverslag.

Ambtelijke samenwerking met Heemstede

Sinds enige jaren werken de ambtelijke organisaties van Heemstede en Bloemendaal op een aantal onderdelen samen. Beide gemeenten hebben een aantal Gemeenschappelijke regelingen (GRIT, IASZ en GBKZ) en er wordt in vervlochten teams samengewerkt in de bedrijfsvoering.

In 2019 is binnen de raad het gesprek aangegaan over het verdere perspectief van deze samenwerking. Verdere ontwikkeling van de samenwerking is ‘on hold’ gezet, dat wil zeggen geen nieuwe vervlechtingen van andere teams, in afwachting van de uitkomsten van dit gesprek, waarbij Bloemendaal inmiddels heeft ingestemd met een kader voor de samenwerking: de huidige vervlochten teams bestendigen. Heemstede moet zich nog hierover uitspreken.

In 2018 is een traject gestart gericht op de outsourcing van de Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie (GRIT). Sinds het najaar 2019 wordt hier uitvoering aangegeven. Halverwege 2020 moet dit zijn beslag hebben gekregen.
Daarnaast hebben de gezamenlijke rekenkamercommissies van Heemstede en Bloemendaal een onderzoek gedaan naar het taakveld informatievoorziening. De beide raden hebben de conclusies van het rapport onderschreven, wat inhoudt dat in 2020 gewerkt gaat worden aan het bundelen van Informatisering en GRIT in een nog nader te bepalen vorm.

Regionale Samenwerking

Conform de nota ‘Grip op Samenwerking’ die in 2017 door de raad is vastgesteld zijn conform dat toetsingskader begrotingen en jaarverslagen van Verbonden Partijen getoetst.

De grote opgaven, waar gemeenten momenteel voor staan, overschrijden steeds vaker de gemeentegrenzen en vragen om regionale afspraken. In sommige gevallen kunnen afspraken op provinciaal niveau worden geregeld, maar een aantal taken zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. In het geval van onze regio worden veelal informele afspraken gemaakt op de schaal van de deelregio Zuid-Kennemerland, vaak samen met de deelregio IJmond. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld in het geval van de Veiligheidsregio of de inkoop bij het Sociaal Domein) zijn de regiogrenzen om juridische dan wel pragmatische reden weer net anders vormgegeven.

Zuid-Kennemerland kent een rijke traditie, wanneer het gaat om regionale samenwerking op verschillende fronten. Na de beëindiging van het gewest Zuid-Kennemerland heeft de samenwerking een informele vorm gekregen op tal van terreinen (en een Gemeenschappelijke Regeling m.b.t. het programma bereikbaarheid). Dit heeft geleid tot talrijke producten op het gebied van toerisme, detailhandel, woningbouwprogrammering en mobiliteit. Wat betreft de samenwerking in Zuid-Kennemerland is in 2019 gewerkt aan de Zuid Kennemer Agenda, waarbij de raden intensief betrokken werden. Hierin geven de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort hun gezamenlijk visie op de ontwikkelingen in de regio.

Een bijzonder samenwerkingsverband is de Metropoloregio Amsterdam (MRA). Dit grotere schaalniveau wordt door Zuid-Kennemerland benut, wanneer het gaat om afspraken die betrekking hebben op de economie, woningmarkt en de grootschaliger infrastructurele projecten. De MRA biedt de mogelijkheid om op een efficiënte en effectieve manier gezamenlijk beleid op te stellen en kansen om invloed uit te oefenen op het Rijk en EU en/of toegang te krijgen tot cofinanciering.

De MRA agenda is opgesteld om uitvoering te geven aan de doelstelling van de versterkte samenwerking binnen de MRA. De gemeente Bloemendaal is bij een aantal projecten betrokken, waaronder afstemming programmering Woningbouw, Strategische agenda Kust (Amsterdam Beach), Taskforce OV Knooppunten Kennemerlijn, Actieprogramma Metropolitane Landschap (Ontwikkelperspectief Binnenduinrand), circulair maken regionale grondstoffenketens.
Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om grensoverschrijdende opgaven op te kunnen lossen. Het gaat dan om het behouden van het hoogwaardig woonmilieu, regionale afstemming over een goed en gevarieerd winkelaanbod, behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de landgoederen en groene gebieden, versterking van (verblijfs)recreatie en goede vergader- en congresfaciliteiten, goede en hoogwaardige (OV-)verbindingen met Amsterdam en Schiphol. Het positief resultaat 2018 is gebruikt om projecten in 2019 te realiseren.
In 2019 is een concept MRA agenda 2.0 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft een evaluatie plaatsgevonden over de MRA. Het college heeft een reactie gestuurd op deze evaluatie en het concept.

Samenwerken in netwerken (Zuid-Kennemer Agenda)
De huidige (complexe) maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering waarbij vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang aan oplossingen gewerkt wordt. Steeds meer werkt de gemeente binnen relevante netwerken actief samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Een voorbeeld hiervan van de samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Kennemerland is het opstellen van de Zuid-Kennemer Agenda. In 2019 hebben de gemeente Heemstede, Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal gewerkt aan een samenwerkingsagenda samengewerkt aan de Zuid-Kennemer Agenda. Dit is een agenda waarin de opgaven die een regionale aanpak vergen op het gebied van Landschap, Economie, Wonen, Klimaat en Mobiliteit staan omschreven. Bij de totstandkoming waren bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de vier gemeenten betrokken. De planning is dat de Zuid-Kennemer Agenda begin 2020 wordt vastgesteld. Na de vaststelling worden de opgaven verwerkt in een uitvoeringsprogramma en zal de samenwerking voortzetten.

Gemeenschappelijke Regeling IT (GRIT)

Per 1 januari 2016 is de lichte gemeenschappelijke regeling GRIT (samenwerking met gemeente Bloemendaal) van start gegaan. De gemeente Bloemendaal neemt 46% van de GRIT kosten voor zijn rekening en Heemstede de resterende 54% (gebaseerd op inwoneraantallen). De focus lag in 2019 vooral op de outsourcing van het volledig technisch beheer van alle servers en ICT infrastructuur naar een externe partij. De transitie hiervoor is in de zomer van 2019 gestart en wordt in de eerste helft van 2020 afgerond. Hierna gaat een beheerfase in, voor een periode van minimaal 4 jaar. Het project inrichting mobiele werkplekken is begin 2019 succesvol afgerond, waardoor alle medewerkers optimaal tijd en plaats onafhankelijk kunnen flexwerken. Als één van de aanbevelingen uit de in 2018 uitgevoerde Gateway review is de projectmatige aanpak van nieuwe ICT ontwikkelingen verder geprofessionaliseerd.

Kosten GRIT

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Kosten GRIT

€ 2.491.286

€ 2.537.293

Bijdrage van Bloemendaal

€ 1.149.162

€ 1.170.383

Kosten GRIT voor Heemstede

€ 1.342.124

€ 1.366.910

De werkelijke bijdrage GRIT van Bloemendaal iets hoger dan begroot omdat de kosten voor de basisvoorziening software hoger zijn uitgevallen alsmede hogere salariskosten door de nieuwe cao.

Informatisering

Het team Informatisering Bloemendaal werkt als één team samen met het team Informatisering Heemstede. De financiën zijn gescheiden. Informatisering is verantwoordelijk voor het Informatiemanagement en het informatiebeveiligingsbeleid. Hieronder vallen onder andere het beheer van (ongeveer 200) applicaties, gegevensbeheer (zoals de basisregistraties BAG en BGT), digitaliseringsprojecten (zoals zaakgericht werken en het aansluiten op het digitale stelsel van de nieuwe omgevingswet), postverwerking & archivering en informatiebeveiliging (zoals de AVG). Het informatie-beleidsplan 2020-2024 waarin richting gegeven is in 2019 vastgesteld in de raad. Aandachtspunten in 2019 waren:

Voorbereiding invoering omgevingswet
Met de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen door het integreren van 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Uitgangspunten zijn: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen. Participatie is een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming bij de Omgevingswet.

Doorontwikkeling zaakgericht werken
Hierbij worden klantcontacten - zoals vragen, vergunningen, productaanvragen - centraal als ‘zaak’ geregistreerd en uitgezet bij de betrokken afdelingen. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en vergemakkelijkt de samenwerking tussen afdelingen. Inwoners kunnen via de website de status van hun aanvraag volgen.

Start outsourcing ICT automatisering
Medio 2019 zijn wij gestart met alle voorbereidingen binnen het informatielandschap voor de overbrenging naar de uit de aanbesteding geselecteerde partner voor de outsourcing. Deze voorbereidingen waren zowel vakinhoudelijk als organisatorisch van aard en zijn nodig om deze overgang zorgvuldig te laten plaatsvinden en een nieuwe robuuste omgeving te realiseren met deze partner.

Bestendigen archivering
Onze archieven worden, waar dat nog niet het geval is, gedigitaliseerd. De informatie in onze Document Management Systemen (Corsa in Bloemendaal) moet nadat ze niet meer worden gebruikt wel toegankelijk blijven. Om te voorkomen dat we deze systemen vast zitten is onderzocht hoe we deze kunnen uitfaseren. Dit gebeurt door de processen onder te brengen in Mozard en de archieven over te dragen aan het Noord Hollands Archief.

Informatiebeveiliging bewustwording, audits en pentesten

Als overheidsorganisatie moeten we een betrouwbare en transparante overheid zijn. Dit houdt in dat we zeer zorgvuldig omgaan met alle informatie die we onderhouden en/of gebruiken. In het bijzonder de privacy gevoelige informatie. We zorgen voor de implementatie van alle normen uit de BIO om deze informatie alleen toegankelijk te maken voor wie er recht op heeft, informatie op tijd beschikbaar te hebben en alleen met actuele en juiste informatie te werken. We willen transparant zijn door inzage te geven in alle persoonsverwerkingen die we hebben, en wat we daar mee doen.

Audits op informatiebeveiliging zijn begin 2019 uitgevoerd in verband met de invoering van ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Deze methode is verplicht ingevoerd voor gemeenten. Het doel is om alle verschillende audits op gebied van informatiebeveiliging en privacy te bundelen tot een eenmalige actie. Eén audit over alle onderwerpen, en eenmaal per jaar rapporteren naar alle interne en externe instanties. Pentesten zijn testen op websites en toegangen vanaf internet of deze voldoen aan de beveiligingseisen om hackers tegen te kunnen houden

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoeken
De raad is (in het kader van het 'Rode draad onderzoek' van de rekenkamer) toegezegd om de raad te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de adviezen van de rekenkamer. Dat doen we door hieronder in te gaan op de rapportages van de afgelopen vijf jaar:

2019/2020: Evaluatie samenwerking Heemstede/Bloemendaal automatisering en informatisering
De visie op informatisering en het uitvoeringsplan hiervoor is besproken met de raad in december 2019. Om de samenwerking te versterken is een geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling automatisering plus informatisering in voorbereiding.

2018/2019: De rode draad (Rekenkameronderzoeken door de jaren heen)
De kaderstellende rol van de raad wordt versterkt door vaker te werken met bestuurs-rapportages, het eerder betrekken van raadsleden bij beleid, en door keuzemogelijkheden aan de raad voor te leggen. Over de uitvoering van beleid wordt aan de raad gerapporteerd in aparte voortgangsdocumenten over bijvoorbeeld projecten en sociaal domein, in aanvulling op de rapportages in of bij planning & control documenten.

2017: Evaluatieonderzoek Externe inhuur
Zie voor aanbevelingen over de (kader) stellende rol van de raad, hierboven het onderzoek de rode draad. Wat betreft externe inhuur, het streven is enerzijds om waar mogelijk eigen personeel in zetten en bij kwantitatief of kwalitatief capaciteitsgebrek externe inhuur. Dat past bij het streven naar een wendbare en flexibele organisatie.

2017: Communicatiebeleid
In februari 2020 is het communicatie-beleidsplan door de raad vastgesteld. Dit plan is onder andere opgesteld aan de hand van een digipanel onderzoek onder inwoners van de gemeente Bloemendaal en gesprekken met verschillende raadsleden (werkgroep). Onderdeel van het plan is een lange termijnvisie en daarnaast zijn doelstellingen opgenomen op basis waarvan de raad haar kaderstellende rol kan uitvoeren.

2016: Evaluatieonderzoek integriteitszorg
Inmiddels is conform de aanbevelingen integriteitsbeleid opgesteld dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waarover bij het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. De burgemeester heeft een wettelijke taak inzake integriteitszorg en ziet hierop toe.

2016: Sociaal Domein
Door bureau Significant is een onderzoek gedaan naar de oplopende kosten in de jeugdzorg. Een van de aanbevelingen is om onze informatiepositie te verbeteren de regionale samenwerking te intensiveren. Deze aanbevelingen worden opgevolgd. Vanaf 2019 rapporteert het college per kwartaal over de ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein. Per half jaar wordt ook inhoudelijk verantwoording afgelegd over de voortgang van het beleidsplan sociaal domein.

2015: Evaluatieonderzoek Fonds Sociale Woningbouw
In principe dient een derde deel van nieuwbouw sociale woningbouw te zijn. Dit kan door verevening worden afgekocht en komt via een bijdrage aan het fonds ten goede aan sociale woningbouw. In december 2019 is de verordening geactualiseerd en vastgesteld door de raad, de afkoop is lastiger gemaakt. De gelden uit het fonds worden ingezet voor het realiseren van sociale woningen op andere locaties. De subsidievoorwaarden zijn ook aangescherpt. Met de actualisatie heeft de raad nut en noodzaak gelegitimeerd.

2015: Evaluatieonderzoek Burgerparticipatie
Dit wordt in 2020 geëvalueerd.

2015: Kwaliteit raadsvoorstellen
Het format is herijkt in overleg met de gemeenteraad. De beleidsmedewerkers die raadvoorstellen opstellen worden hierin getraind.

Voorbereiding op Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021

Financiële rechtmatigheid is voor een gemeente van groot belang. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van B&W verantwoordelijk voor het opstellen. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Achtergrond hiervan is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid (meer) bij het college te leggen en het college zich hierover te laten verantwoorden aan de gemeenteraad. In 2019 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart, met toenemende aandacht voor processen en het zelf controlerend en zelf lerend vermogen van de organisatie.

Ombuigingen en kerntakendiscussie

In 2019 is besloten om een kerntakendiscussie te voeren die ook de dienstverlening aan de burger en het voorzieningenniveau mag raken. Hiermee staat de gemeente eind 2019 aan de vooravond van een volgende ombuigingsoperatie. In het voorjaar 2020 worden bij de kadernota 2021 voorstellen aan het de raad voorgelegd, waarmee de ontwerp-begroting 2021 wordt opgesteld.