Jaarrekening 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet de gemeente Bloemendaal voor de kengetallen solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte niet aan de normen die de gemeenteraad stelt.
De netto schuldquote is verder gedaald. Het ingezette beleid met de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar heeft een positieve weerslag op dit financiële kengetal. Het kengetal solvabiliteitsratio blijft wat achter. Het eigen vermogen is per balansdatum, mede door de extra afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut van vóór 2017, ten opzichte van de totale balanspositie gedaald. De gerealiseerde verkoop van de aandelen Eneco in 2020 zal een positief effect op dit kengetal hebben. De financiële positie is ten opzichte van 2018 stabiel gebleven en kan als redelijk worden bestempeld. De komende jaren zal het schuldniveau en de solvabiliteit van de gemeente de aandacht blijven vragen om deze beheersbaar te houden.

Kengetallen

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Normering raad

Netto schuldquote

57,98%

62,35%

55,14%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

57,28%

61,89%

53,58%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

40,95%

41,12%

39,13%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

-0,24%

-1,75%

-1,77%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,00%

0,00%

0,00%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

170,88%

178,98%

195,45%

Hoger dan 105%