Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat heeft het gekost?

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-5.299

-5.384

-5.326

58

 Baten

1.044

1.070

1.072

3

 Resultaat voor reservering

-4.255

-4.315

-4.254

61

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-4.255

-4.315

-4.254

61

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 5.1

 Sportbeleid en activering

-444

-468

-501

-33

 5.2

 Sportaccommodaties

-147

-119

-112

7

 5.3

 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-623

-638

-669

-31

 5.5

 Cultureel erfgoed

-130

-155

-126

29

 5.6

 Media

-522

-522

-528

-6

 5.7

 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.390

-2.413

-2.318

95

 Totaal

-4.255

-4.315

-4.254

61

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-/- = nadeel

501. Sportbeleid en activering

Hogere kosten inzet buurtsportcoaches

-29.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-4.000

Totaal

-33.000

502. Sportaccommodaties

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

7.000

Totaal

7.000

503. Cultuurpresentatie, -prod., - participatie

Hogere lasten exploitatie muziekschool

-41.000

Lagere lasten cultuur, waaronder voorbereiding 75 jaar vrijheid (onderdeel budgetoverheveling)

10.000

Totaal

-31.000

505. Cultureel erfgoed

Geen lasten onderzoek bouwkunst (onderdeel budgetoverheveling)

25.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

4.000

Totaal

29.000

506. Media

Hogere lasten subsidie bibliotheek

-6.000

Totaal

-6.000

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lagere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat

110.000

Lagere lasten onderhoud bermen, gazons en plantsoenen

60.000

Hogere lasten onderhoud en vervangen bomen

-61.000

Lagere lasten uitvoering bosparkenplan (onderdeel budgetoverheveling)

31.000

Hogere lasten exploitatie strand

-43.000

Lagere lasten onderhoud speelvoorzieningen

22.000

Hogere lasten door extra afschrijving investering met maatschappelijk nut van vóór 2017

-31.000

Lagere lasten onderhoud en vervangen beschoeiingen

10.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-3.000

Totaal

95.000